ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:45
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕެއިނަށް ދަރުބާރުގޭގައި މާލޭސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ވަޑައިގަތުން
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕެއިނަށް ދަރުބާރުގޭގައި މާލޭސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ވަޑައިގަތުން
އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޓުވިޓަރ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
މިއަދު ރައީސް ސާލިހު ފަހަތަށް އެރުމުން އަޅުގަނޑުމެން ނުވި އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް: މާރިޔާ
 
ހަމައެކަނި ތިމާ އަބަދު މިއީ ވެރިމީހާއޭ ކިޔާ ނުކުތަސް ނުވާނެ، އެހެން މީހަކަށް އެސިސްޓްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ލީޑަރޝިޕް ރޯލް ވެސް ކުޅެވޭނެ

މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށް ތާއިދު ކުރެއްވުމުން އެބޭފުޅުން އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ވެސް ނުވި ކަމަށް ރައީސް ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕެއިނަށް ދަރުބާރުގޭގައި މާލޭސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ރައީސް ސާލިހު ބޭއްވެވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހުއަށް ތާއިދު ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީ އެމްޑީޕީއަށް ދެން ވެރިކަމެއް ލިބޭނީ އެމަނިކުފާނާއެކު ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

ވެރިޔަކަށް ވާން އެނގުމަކީ ވެރިޔަކަށް ހުރެ ފަހަތަށް ޖެހެން ޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ފަހަތަށް ޖެހިލުމަށްފަހު، ލީޑަރޝިޕަށް ސަޕޯޓް ކުރުން ކަމަށާއި އެއީ ލީޑަރެއްގެ ކިބައިގެ ހުންނަޖެހޭ ސިފަތަކެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެކަނި ތިމާ އަބަދު މިއީ ވެރިމީހާއޭ ކިޔާ ނުކުތަސް ނުވާނެ، އެހެން މީހަކަށް އެސިސްޓްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ލީޑަރޝިޕް ރޯލް ވެސް ކުޅެވޭނެ، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ވަގުތު އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، މީހުންނާއެކު އުޅެން ދަސްކުރުމަކީ ހަޤީޤީ ލީޑަރަކަށްވުން
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ރައީސް ނަޝީދު ވެސް އެންމެ ކުރިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ރައީސް ސާލިހަކީ އެންމެ ގާތް ބޭފުޅާ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ސާލިހު މީހުންނާއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަންޒަރު ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކެމްޕޭން ކުރެއްވިއިރު މާރިޔާ ފައިވާނާއެކު ގެއަކަށްވަދެވަޑައިގެން އިންނެވިއިރު އެގޭ މީހަކު ހުސްފަޔާ އިނުމުން އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ ބައެއް މީހުން ދައުރު ކުރަމުންދާ ފޮޓޯއަކާއި ގުޅިގެން މާރިޔާ ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

ބަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މީހުންގެ ހާލު ބަލާ މީހުން، އެގޭގެ ބޭރަކީ ފައިވާން ބަހައްޓާ ތަނެއް ނޫން، އެއީ މަގުމައްޗޭ، އެބޭފުޅާގެ ފައިވާން ޖޯޑު ވެސް އެއްކައިރީގައި ހުރި، ގެއަށް ވަންނަން ވެގެން އެ ވަންނަ ތަނުގައި އޮންނެވީ، އަޅުގަނޑު ވަދެ އެބޭފުޅާ ދަށްކޮށްލާފައި ފައިވާނަށް އަރައިގެން ކައިރީގައި އިނީކީ ނޫނޭ، އެތަނަކީ ފައިވާނާ އެއްކޮށް ވަންނަ ތަނެކޭ
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ކުރަނީ ސޯޝަލް މީޑީއާ ކެމްޕޭނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޅު އެޅުމަށްފަހު ފޮޓޯތައް ދައުރުކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް