ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 15:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް
އަމާޒަކީ ބ. ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި، މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ޚިދުމަތް ދިނުން: ރައީސް
 
އޭދަފުށީގެ ބަނދަރާއި ހައުސިންގގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ
 
ތުޅާދޫގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނަމަވެސް، އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ

އަމާޒަކީ ބ. ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި، މި އަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް ޚިދުމަތްދިނުން ކަމަށް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވަނީ ބ އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއާއި އެ އަތޮޅުގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަފްސީލް މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މި ސަރުކާރުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ވާހަކަދެއްކިދާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަށެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ފެންނާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އާރްޓީއެލް އެއީ ތަރައްގީގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މީހުން ދިއުމާއި، ތަކެތި ގެންދިއުމަކީ މުހިންމު ޚިދުމަތެއްކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކުން 20 ނުވަތަ 30 މިނިޓް ތެރޭގައި ދެވޭ ހިސާބުގައި އެއާޕޯޓެއް އޮތުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް މިހާރު 4 އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަަމަށާއި އިތުރު 4 އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވާނީ އިއުލާންކޮށްފައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބ. ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް އެއާޕޯޓު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފުތާ ތެރޭގަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރުމަށްޓަކާ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިއަދު އަރުވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ އަހަރުގެ މެދުތެރެއަށް އަރާއިރު، ބިން ހިއްކާ، އެތަނުގަ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒު.
ރައީސް ސޯލިހު

މީގެ އިތުރުން ތުޅާދޫގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް މަސް ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބ. އަތޮޅުގެ އިތުރު މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާއިރު; އޭދަފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްވެސް އަވަސްކުރައްވާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭދަފުއްޓަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއި ހައުސިންގ ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބަނދަރާއި ހައުސިންގގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބ އަތޮޅަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނީއްސުރެ އެމްޑީޕީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި އެ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ، ބާކީނުވެ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ ގައުމަށް މުހިންމު އިންތިޚާބެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ނުކުރެވި ހުރި އަސާސީ އެތައް ކަމެއް ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ތަރައްގީގެ އިތުރު މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ދެމި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް