ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 23:49
އަރަބިކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ އިންޒާރުވަނީ ދީފައި
އަރަބިކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ އިންޒާރުވަނީ ދީފައި
މެޓް އޮފީސް
މޫސުން ގޯސްވުން
މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ނެރުނު ވައިޓް އެލަރޓްގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި
 
ބ އަތޮޅުން އދ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ވަނީ ނެރެފައި
 
ވަގުުތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ފަތިހު 05:00 އާ ހަމައަށް

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ނެރުނު ވައިޓް އެލާރޓްގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ކުރިން ވަނީ މިރޭގެ 23:45 ގެ ނިޔަލަށް ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ. އެ އިދާރާއިން މިހާރު ވަނީ ވައިޓް އެލަރޓް ގެ ވަގުތު ފަތިހު 05:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިވަގުތުތަކުގައި އެސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް