ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:18
ރ. އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރ. އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް
ކަޑަޖެހި ސަރުކާރުތައް މާޒީވެއްޖެ، ރައީސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަމެއްވިއްޔާ ކޮށްދެއްވާނެ - އާޒިމް
 
އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރަކުން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް
 
މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އެއަރޕޯޓުގައި ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް

ކަޑަޖެހި ސަރުކާރުތައް މާޒީވެފައިވާކަމަށާއި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުއަކީ އެމަނިކުފާނު ރަށްރަށަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް, މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރ. އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ޓަރމިނަލްގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސްގެ އިލްތިމާސަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާނުލުން ކަމަށާއި، ރައީސަކީ ބަސްފުޅާއި އަމަލުފުޅު ދިމާވާނެ އިތުބާރުހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަން ގަބޫލު ނުކުރާނެ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މަޝްވަރާކުރިއިރު އެކަން ކުރާނެކަމާމެދު ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފެއްދި ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާކޮށް ކަޑަޖެހުމަށްފަހު އެ މަޝްރޫއުތައް ނުނިންމާތީ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ކަންކަން ކުރަމުން ދަނީ އެ ކުންފުނިން އަމަލުކުރާނެ ކަަމަށް ބުނާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، އެ އިތުބާރު ކައުންސިލްތަކަށްވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރަކުން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އެކަމުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ މި ސަރުކާރުން ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ކުރާ އިތުބާރުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޓީސީސީއަކީ ހަވާލުކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އިތުބާރާއި ޔަގީންކަމާއެކު ކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އެއަރޕޯޓުގައި ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އާޒިމްގެ ވާހަަކަފުޅުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ