ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:14
ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި އެއްވުން
ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި އެއްވުން
ޕީޕީއެމް
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ރޭ ފެނިގެންދިޔައީ އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރު
 
މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފައެއްނުވޭ
 
ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީން ރޭގައި އެއް ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ޖަލްސާ ބާއްވާފައި
 
އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދީފައެއްނުވޭ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން މީގެ ކުރިން ހަނިކުރެވިފައި އޮތް ވާހަކައަކީ އައު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް ހަނދާނުގައި ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހަލަބޮލިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގިނަ ބަޔަކަށް މަޖުބޫރުވީ ހަނުތިބޭށެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރީ އަބުރުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނެސްގެންނެވެ. މި ގާނޫނާއެކު އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނަމުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން އެއީ މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިއެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަދި ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނަމަވެސް އެތައް ހުރަހަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަކީ ބޮޑު ކުށަކަށް ވެގެންދިޔައެވެ.

އާންމު މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ފިތުނަ ފަސާދަ ނައްތާލުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެނިގެން ދިޔައީ އާންމުންނާއި މީޑިއާތަކުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. މީޑިއާތައް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން އެއީ އެކަމުގެ އެއް މިސާލެވެ.

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުންތައް ރޫޅާލިއެވެ. ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާ ކޮންމެ މީހަކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރިއެވެ. މީޑިއާއެއް ނުވަތަ ނޫސްވެރިއަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ނިންމުމެއް ހިފައިގެން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ދިއުމުގެ ހައްގުވެސް ގެއްލުނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިފައި އޮތް މިންވަރަކީ މިއީއެވެ.

ދެން އޮތީ އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، މާލޭގައި އެއްވުން މަނާކުރީ އޭރު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ހުށަހެޅި އިސްލާހެއްގެ ދަށުންނެވެ. ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުތަކަކީ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިވެގެން ދިޔަ އިސްލާހުތަކެއްކަން ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

Advertisement

އޭރު ބިލާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަމުން ދިޔަނަމަވެސް، ބިލު ފާސްކޮށް، އޭގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ. އަދި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއްވެވޭނެ ނުވަތަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާލާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން އުޅެންޖެހިފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެހެންތޯއެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް ފެންނަނީ މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުވެގެންދިޔަތަނެވެ. މިކަން ޖެނުއަރީ 4 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ކުރިއަށްއޮތް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީންނާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން އެއް ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ.

ގައިމުވެސް އެއްކޮޅުން ޕޯޑިއަމްގައި ވާހަަކަފުޅުދައްކަން ހުންނެވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ވެރިކަމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެކެވެ. މަޖިލީހުގައި އޮތީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، އާރާއި ބާރު އޮވެމެ، ފެނިގެން ދިޔައީ ޕޯޑިއަމްއާ މާ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ތިބެގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަަކަށްވެސް އެބަޔަކު ބޭނުންވާ ޝުއޫރެެއް ފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައި އޮތް މަންޒަރެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވިއިރު، ކެނޑިނޭޅި އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑުވެސް ދިޔައީ އިވެމުންނެވެ. ދައްކަވަމުން ގެންދެވީ ރައީސް ސާލިހުގެ ނަންފުޅު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން އަނބުރާ ނެންގެވުމަށެވެ. ނަަމަވެސް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަވައި އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވިއިރު، މި ފެނިގެންދިޔައީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލެއްކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
75%
25%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް