ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 10:39
ހާޖީ ނޫރުއްދީން އަޒީޒީ؛ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކްޓިންގް ކޮމަރސް މިނިސްޓަރ
ހާޖީ ނޫރުއްދީން އަޒީޒީ؛ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކްޓިންގް ކޮމަރސް މިނިސްޓަރ
ރޮއިޓާރސް
އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދު
އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިޤްތިޞާދީ މިޞްރާބު ޒާތީ ފުދުންތެރިކަމާ ދިމާއަށް: ކިހާ ވަރަކުން ދާނެބާ؟
 
އީރާން، ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނާއެކު ވިޔަފާރިކޮށް، އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރި ވާ ކަމަށް ނޫރުއްދީން ފާހަގަކުރެއްވި
 
އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތް މައިން ކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގެ އަގު 1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ އިރު، ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ ޝަޢުޤު، އެކަމަށްވެސް އެބައޮތް
 
ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގުމާއެކު، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުން އަފްޣާނިސްތާނު ވަނީ އެކަހެރި ކޮށްފައި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި މިއަދު އޮތް ސަރުކާރަކީ އިޤްތީޞާދީ ޒާތީ ފުދުންތެރިކަން ނުވަތަ ސެލްފް-ސަފިޝަންސީ ކަށަވަރުކޮށް، ބިދޭސީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް، ގަދަ ބާރުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައިގެން އޮތް ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރި ޠާލިބާން ޖަމާޢަތުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެކުލަވާލި ކެބިނެޓްގައި، ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ ކަމުގެ މަޤާމު، ވަޤުތީ ގޮތުން އަދާ ކުރަމުން ދާ ހާޖީ ނޫރުއްދީން އަޒީޒީ ބުނެފިއެވެ.

މިފަދަ ރޫހެއްގައި ނޫރުއްދީން ވާހަކަދައްކާފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ޠާލިބާނު ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ، ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި އިންތިހާއަށް އަފްޣާނިސްތާނު ބާކީވެފައި ވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ.

ނޫރުއްދީން ބުނާ ގޮތުގައި ޠާލިބާން ސަރުކާރުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އިސްތިރާޖުގެ އަނެއް ބަޔަކީ، ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ، ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރު ކުރުމެވެ.

ދަނޑުވެރި ކަމުގެ ދާއިރާއަށްވެސް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ އެބަ ހުރި. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބިންތަކަކީ ފަސޭހައިން ފެން ލިބޭ ހިސާބުތަކައި ކައިރި ބިންތަކެއް ވީމަ، އީރާނުންވެސް އެބަ އޮތް ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ. ޗައިނާއިންވެސް އެބަ އޮތް އެ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓް ކުރަން، ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ. އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުންވެސް އެބަހުރި ދަނޑުވެރިކަމާއި، ނާމް ސޫފި ގެންގުޅުމާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާގަ އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާފަ.
ހާޖީ ނޫރުއްދީން އަޒީޒީ؛ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކްޓިންގް ކޮމަރސް މިނިސްޓަރ

އީރާން، ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނާއެކު ވިޔަފާރިކޮށް، އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރި ވާ ކަމަށް ނޫރުއްދީން ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ސިނާޢީ ޕާކުތައް އެޅުމާއި، ހަކަތައިގެ ޕްލާންޓްތައް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް، ޗައިނާއާއެކު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާ، އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ ރަޝިއާއާއި އީރާނުގެވެސް ބައިވެރިވުމާ އެކުގައި ކަމަށް ނޫރުއްދީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގުމާއެކު، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުން އަފްޣާނިސްތާނު އެކަހެރި ކުރިއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަދުގެ ސަރުކާރަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ސަރުކާރެއްވެސް ނޫނެވެ. ޤައުމުގެ ބޭންކިންގް ދާއިރާ ވަނީ މުޅިން އިނދަޖެހިފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އަފްޣާނިސްތާނުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމާ މެދު، ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިސިސް ޖަމާއަތުން، ބިދޭސީ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާތައް ދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން، ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ ހިތުގައި ވަނީ ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައެވެ.

ނިމި ދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް، ކާބުލްގައި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ހޮޓަލަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، ޗައިނާގެ ވިޔަފާރި ގުރޫޕުގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވާ ކަމަށް، ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިސް މެންބަރަކު ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ނޫރުއްދީން އަޒީޒީ ބުނި ގޮތުގައި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން ދަނީ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެމެރިކާއިން މީގެ ކުރިން އަސްކަރީ ބޭސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރި ބިންތަކުގައި ހާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ޒޯންތަކެއް އެޅުމުގެ ފިކުރު ގެންގުޅޭކަން އޭނާ ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާއާއެކު އަހަރަމެން އެކުލަވާލާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކެއް މިހާރު އޮތީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގަ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ދޭސީ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއެކުވެސް އަހަރަމެން ވާނީ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފަ. އެއީ މިކަމުގަ، އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުންވެސް ހިމަނަން ވެގެން. އެކަމަކު، ދޭސީ ކުންފުނިތަކަށް އެބަ ހުރި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކެއް. ފައިސާ ޚަލާސް ކުރުން ކަހަލަ ފަންނީ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަވެސް، އެކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެދާނެ. އެކަމަކު، ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓެއްވެސް މިހާރު އޮތީ ހަމަ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގަ. ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގަ، މުޅި ޤައުމަށްވެސް ހެޔޮ ޚަބަރުތަކެއް އަހަރަމެން ދޭނަން.
ހާޖީ ނޫރުއްދީން އަޒީޒީ؛ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކްޓިންގް ކޮމަރސް މިނިސްޓަރ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތް މައިން ކުރުމުގެ ސިނާޢަތުގެ އަގު 1 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ އިރު، ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ ޝަޢުޤު، އެކަމަށްވެސް ހުރިކަން ނޫރުއްދީން އަޒީޒީ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޠާލިބާނުންގެ ބާރުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމަށް އިސްވީ، އެއީ ބަދަލުވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއް ކަމަށް ބުނެ، ދަޅަތަކެއް ދައްކައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގައި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، މަންޒަރު މުޅިން ބަދަލު ކޮށްލިއެވެ. އެތައް ބަޔަކު ޖެހިލުންވެ،  ބިރު ގަންނަމުން ދިޔަ ކަންކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަން ފެށިއެވެ. އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ އެތައް ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް