ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:17
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ޗައިނާ މާކެޓު އެއް ނަންބަރު މަގާމަށް އައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: މައުސޫމް
 
ޗައިނާގައި މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަހިތުން ތިބި އެތައް ބަޔަކު އެބަތިބި
 
ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މާކެޓަށްވުމަކީ ޤައުމުތަކަށް ވެސް ލިބޭ ފަޚުރެއް
 
ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަޅަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި މެނޭޖު ކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް

ޗައިނާ މާކެޓަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް މާކެޓު ކަމަށާއި އެ މަގާމަށް އެ ޤައުމު އަނބުރާ އައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްވަމުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ރާއްޖޭން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގައި އަދިވެސް ކޮވިޑު ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލު ނުވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެކަމާ މެދު އަޅަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި މެނޭޖުކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ވެސް ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އެކަންކަން ބަލައި އެކަމަށް ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މާކެޓަށްވުމަކީ ޤައުމުތަކަށް ވެސް ލިބޭ ފަޚުރެއްކަމަށާއި ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މާކެޓަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޗައިނާގައި މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަހިތުން ތިބި އެތައް ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށާއި އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފެށުމުގެ އެ ޤައުމުގެ މާކެޓު މަދުވެގެން 700 އިންސައްތައަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ޤައުމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާ މީހުން ކަންވެސް މައުސޫމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފެށޭވަރަށް މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ބޭބޭފުޅުން ޗައިނާއިން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުންތައް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. އެނގޭ ކަމަކީ ޗައިނާގައި އެބަތިި ރާއްޖެއަށް އަންނަހިތުން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ދެއްތޯ، ތިން އަހަރު ވެއްޖެ ގުޑާނުލެވޭތާ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާ ކުރަނީ މިނިމަމް 700 ޕަސެންޓް އިތުރުވާނެ ކަމަށް.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއަހަރު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް 100،000 ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން މާކެޓުތަކުން ވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ޖެހިޖެހިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލުގެ އެވޯޑު ރާއްޖޭން ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ވެސް އޭގެ ހެތްކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމަކީ ވަދަވެރިކަން ބޮޑު ދާއިރާއަކަށްވާއިރު ރާއްޖޭން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ވަރުގެ ޤައުމަކަށް ވުމަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް