ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 19:38
ޝިއާއު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ޝިއާއު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ފޭސްބުކް
ޝިއާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޝިއާއުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސާހިލްގެ މައްޗަށް 5 ދައުވާއެއް އުފުލައިފި
 
ޝިއާއުގެ މަރާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށްފަ
 
ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާހިލްގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ހ. ޝީރީން ވިލާގައި މަރާލި ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، ފ. ނިލަންދޫ, ފިނިފެންމާގެ, ޢަލީ ސާހިލްގެ މައްޗަށް 5 ދައުވާ އެއް އުފުލައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ ހ. ޝީރީންވިލާގޭގައި, ތޫނުއެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ އަންހެނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ސާހިލްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުރު 4 ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ސާހިލްގެ މައްޗަށް 5 ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް 28 ޑިސެންބަރު 2022 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝިއާއުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި އޭނާ މަރުވީ ހަށިގަނޑަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭނާ މަރުވިފަހުންވެސް ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝިއާއުގެ މަރާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށް، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތައް ވެސް ބަލާފައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލްގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފުލުހުން ކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޝިއާއު މަރާލުމުގެ އަސްލު މޯޓިވް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެގޮތުން ޝިއާއު މަރާލީ ޝާހިލްކަން އެނގޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ހުރިނަމަވެސް، އެ މަރުގެ ސަބަބު ނުވަތަ މޯޓިިވް ހޯދުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement

އޭރު ފުލުހުން ބުނީ ޝިއާއު މަރާލުމުގެ މަގްސަދު ނުވަތަ މަރުގެ މޯޓިވްގެގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަންވެސް ހުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައި އިރު އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭނާ އަށް ކޮށްފައިވާ އިތުރު ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމާއި، ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ހުރި ދަޢުވާތަކުގެ ތަފްޞީލު މިވަގުތަށް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
40%
60%
0%
0%
ކޮމެންޓް