ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:06
ޑިސެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ޠާލިބާން ސަރުކާރުން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހުރިހާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ދޮރުތައްވެސް އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ބަންދު ކޮށްފައި
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގަމުންދާ އިންސާނީ އެހީ
ޠާލިބާނުންގެ ހަރުކަށި އަމުރަކާއެކު އަފްޣާނިސްތާނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީ ހުއްޓި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ނުރައްކަލަށް!
 
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލުތައް ލިބެންދެން، އެހީގެ މަޝްރޫއުތައް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވޭ
 
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގަމުންދާ އިންސާނީ އެހީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލާނެ ކަން 4 ޖަމިއްޔާއަކުން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި

ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރުގައި ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ގޮސްފައި ވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރަމުން ދާ ޠާލުބާނު ޖަމާއަތުން ގަދަ ބާރުން ވެރިކަން ހިންގަމުން އަންނަ އަފްޣާނިސްތާނުގައި، އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޠާލިބާނު ސަރުކާރުން އަމުރު ނެރުމާ ގުޅިގެން، އަފްޣާނިސްތާނުގައި އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ 4 ޖަމިއްޔާއަކުން، އެ ޤައުމުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައި ވާ ކަން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު ޠާލިބާނު ސަރުކާރުން އާންމު ކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގަމުންދާ ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ، ސަރުކާރު ހިއްސާނުވާ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާޢަތް (އެންޖީއޯ) ތަކުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް، ވަކި އެއްޗެއް އަންގަން ދެން، މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް އަމުރު ކުރާ ކަމަށެވެ. ޠާލިބާން ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުށްވެރި ކުރާ ނިންމުމަކަށް ވީ ނަމަވެސް، އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ، އިސްލާމީ ވެއްޓެއްގައި އަންހެނުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޠާލިބާނުން ޤަބޫލު ކުރާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، އެންޖީއޯތަކުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަމުން ދާތީ ކަމަށްވެސް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޘަޤާފަތް އޮންނަ ގޮތުން، ޢާއިލީ ގުޅުމެއް ނެތް ފިރިހެނަކު، އަންހެނަކަށް ހިތް ހެޔޮ ކަމާއެކީ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީވެސް ޤަދަރު ކުޑަ އަމަލެއް. އެހެންވެ، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން އަންހެން ޑޮކްޓަރުންނާއި އަންހެން ނަރުހުންވެސް ތިބެންޖެހޭ. އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވޭކަށް ނޯވޭ. ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ފިރިހެން ޑޮކްޓަރަކާ އެކީ އެކަން ކުރުމަކީ.
ޑޭވިޑް ރައިޓް؛ ސޭވް ދަ ޗިލްޑްރަން އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ސީއޯއޯ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގަމުންދާ އިންސާނީ އެހީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލާނެ ކަން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ 4 ޖަމިއްޔާގެ ތެރެއިން ސޭވް ދަ ޗިލްޑްރަން، ނޯވީޖިއަން ރެފިއުޖީ ކައުންސިލް އަދި ކެއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން އާންމު ކޮށްފައި ވާ ގުޅިފައި ވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލުތައް ލިބެންދެން، އެހީގެ މަޝްރޫއުތައް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށެވެ. 

އަންހެނުންނާއި ކުދިންނާ ހިސާބަށް އެހީ ގެންގޮސްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ، އަންހެން މުވައްޒަފުން އެބަ ބޭނުންވޭ. ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭނެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ނެތީވިއްޔާ، އެމީހުންނާ ހިސާބަށް އެހީ ގެންދެވޭކަށް ނެތް. އެހެންވީމަ، އަހަރަމެންނަށް އަހެން މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރެވެން ނެތީވިއްޔާ، އަހަރަމެންގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރެވޭކަށްވެސް ނޯންނާނެ.
ޑޭވިޑް ރައިޓް؛ ސޭވް ދަ ޗިލްޑްރަން އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ސީއޯއޯ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެސްކިއު ކޮމިޓީ (އައިއާރްސީ)އިން ވަކިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ ޖަމިއްޔާއިންވެސް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވަނީ ދާދި އެއް ވާހަކަތަކެކެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައި ވާ ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ސޭވް ދަ ޗިލްޑްރަން އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ، ޑޭވިޑް ރައިޓް ވިދާޅުވީ، އަންހެން މުވައްޒަފުންނަކީ، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

ރައިޓް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލާގައި ޠާލިބާނުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމުގައި އދއިން އިސްދައުރެއް އަދާ ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ލިބެމުން ދިޔަ އިންސާނީ އެހީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، އެ ޤައުމުގެ އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، އިންސާނީ އެހީއަށް ބަރޯސާވެފައި ވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުމީ ގޮތުން ބަލާއިރުވެސް، އަފްޣާނިސްތާނަށް އިންތިހާއަށް ފިނިގަދަވެގެންދާނެ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސޭވް ދަ ޗިލްޑްރަން، ނޯވީޖިއަން ރެފިއުޖީ ކައުންސިލް އަދި ކެއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ބުނީ، އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާއެއްގެ ތެރޭގައި ޤައުމު ވަނިކޮށް، އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ފޯރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް ފައްތަރެއްގަ އޮތް ދުވަސްވަރެއް ވީ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ސްޓެބިލައިޒޭޝަން ސެންޓަރުތަކުގަ. މީ ފިނިމޫސުމުގެ މެދު. ކޮންމެހެން ފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ނިއުމޯނިއާ ކޭސްތައްވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމަ، ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް ހައްލު ނުހޯދިއްޖެނަމަ، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ކުޑަކުދިން މަރުވާން ފަށާނެ.
ޑޭވިޑް ރައިޓް؛ ސޭވް ދަ ޗިލްޑްރަން އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ސީއޯއޯ

ޑިސެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު ޠާލިބާން ސަރުކާރުން ވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހުރިހާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ދޮރުތައްވެސް އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ބަންދު ކޮށްފައެވެ. އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދޮރުތައް ބަންދު ކުރުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އިސްލާމީ ވެއްޓެއްގައި އަންހެނުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޠާލިބާނުން ޤަބޫލު ކުރާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، ބައެއް ދަރިވަރުން ހެދުން އަޅަމުން ދާ ދިއުން ހިމެނޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ދެން ބޭރަށް ނިކުމެވޭނީ މޫނު ނިވާ ކޮށްގެން ކަމަށް، އަފްގާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގާފައި ވާ ހަތިޔާރު އެޅި ހަނގުރާމަވެރި ތޯލިބާން ޖަމާއަތުން އަންގާ، ގަރާރެއް ނެރުނީ، ނިމިގެން މިދާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. ތޯލިބާނުން އާންމު ކުރި އާ ގަވައިދުގައި އަންހެނުން ނިގާބު އެޅުމަށް ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ. ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ފެއިލްވާ އަންހެނުންގެ ބެލެނިވެރި ފިރިހެނެއްގެ ގާތަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޒިޔާރަތްކޮށް، ނަސޭހަތް ތެރި ވާނެ ކަމަށާ، އަދި އެވަރުންވެސް ނުވެއްޖެނަމަ، ޖަލަށް ލާ، ހުކުމް އިއްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު، ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ތޯލިބާނުންނަށް އަމާޒުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޯގަސްޓް 2021 ގައި، އެ ޖަމާއަތުން އަފްގާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގީ، މިހާރު އެއީ ބަދަލުވެފައިވާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް