ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 11:47
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދަރުމަވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، "ލައިފް ހައުސް"ގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށް 4 އަހަރު ދުވަސް ހޭދަވި
ލައިފް ހައުސް
ވެއްޓާ ރައްޓެހި އުމްރާނީ ބިނާވެއްޓަކަށް، ނިޒާރުގެ "ލައިފް ހައުސް" ވަރެއް ނެތް!
 
މުޅި ގެ އިމާރާތް ކޮށްފައި ވަނީ މައްޓާއި ކިސަޑު ޗަކައިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގަލުން
 
ނިޒާރުގެ "ލައިފް ހައުސް"ގައި ބިއްލޫރި ކޮޓަރިއެއްވެސް ހުރޭ
 
ގާތަކުގެ ދޭތެރެއަށް، ބިއްލޫރި ފުޅިވެސް ލައްވާފައި ހުރޭ

ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލައިގެން ހުންނަ ޓީޝާޓެއްގައި އެ ވާހަކަ ޖަހާލައިގެން، ނޫނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޑުގެ ކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވައިގެން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަމަލީ ގޮތުންވެސް އެކަމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ވަކި ބަޔަކު ކުރާނޭ ކިއާ، ދޫކޮށްލައިގެން ހުރެވޭނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފަރުދީ ފެންވަރުގައިވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ނޫނީ، އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް އޮންނާނީ ނުނެރެވިފައެވެ.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި، އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މިސާލު ދެއްކި އެކަކީ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ވާ ނިޒާރު ހައްދާދްއެވެ. އަރކިޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނިޒާރު ވަނީ، ލުބްނާންގެ މިތުން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގެ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ވެއްޓާ ރައްޓެހި އިމާރާތަކަށް ބަދަލު ކޮށް، އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކޮށްފައެވެ. އެ ގެއަކީ ވެއްޓާ ރައްޓެހި އުމްރާނީ ބިނާވެށީގެ ރަމްޒެއް ކަމުގައިވެސް ސިފަ ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިހާރު އަހަރެން ކުރަމުން މިދަނީ އެޑޯބް ބްރިކްސް ބޭނުން ކޮށްގެން އެތެރޭގެ ފާރުތައް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް. މިއީ ހަމަ ކޮންކްރީޓް ގާ ކަހަލަ އެއްޗެއް. އެކަމަކު، މި ގާ ތައްޔާރު ކުރަނީ މުޅިންވެސް މައްޓާއި ކިސަޑު ބޭނުން ކޮށްގެން. ޤުދުރަތީ މައްޓާއި ކިސަޑުން.
ނިޒާރު ހައްދާދް؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

އަދުގެ އިމާރާތްތައް ފަރުމާ ކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން، މޫސުމާއެކު ހޫނު ކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކާއި، ފިނި ކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކާއި، ކަރަންޓުވެސް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާ، މިފަދަ ކަންކަމަކީ އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ވެށި ތަޣައްޔަރު ކުރާ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ނިޒާރު ބޭނުންވީ، ބަދަލެކެވެ. ވެއްޓާ ރައްޓެހި، ފެހި އަރކިޓެކްޗަރާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވާށެވެ.

މިހާރު އަރކިޓެކްޗަރަލް އިންޖިނޭރިންގްގަ އެބަ އުޅޭ މައްސަލަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ވެށި ތަޣައްޔަރުވޭ އެކަމާ ހެދި. އިމާރާތް ކުރުމުގެ މުޅި މަރުހަލާވެސް ވެއްޓާ ބީރައްޓެހި. ފެނާއި ވައިވެސް ތަޣައްޔަރު ކުރޭ. ފުރިހަމަ، ހަމަ އެންމެ ގެއެއްވެސް މިހާރު ނެތް. ކޮންމެ ގެއަކަށްވެސް ފިނި ކުރާ ނިޒާމާއި، ހޫނު ކުރާ ނިޒާމާއި، ކަރަންޓާއި ފެން ބޭނުންވޭ. ވަރަށް ބޮޑު ބަރޯސާވުމެއް އޮވޭ.
ނިޒާރު ހައްދާދް؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ނިޒާރުގެ މި އާދަޔާ ޚިލާފު ގެއަށް ދީފައި ވާ ނަމަކީ "ލައިފް ހައުސް"އެވެ. މުޅި ގެ އިމާރާތް ކޮށްފައި ވަނީ މައްޓާއި ކިސަޑު ޗަކައިން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ ގަލުންނެވެ. ގާތަކުގެ ދޭތެރެއަށް، ބިއްލޫރި ފުޅިވެސް ލައްވާފައި ހުރެއެވެ. އެއީ ގޭ ތެރެއަށް އަލިކަން ވެއްދުމަށް ނިޒާރު ބޭނުން ކުރި އުކުޅެވެ. ބައެއް ފަރުތާއް ހަދާފައި ވަނީ ބޭނުން ކޮށްފައި ވާ ޓަޔަރު ތެރެއަށް ވެލި އަޅައިގެންނެވެ.

މި ފާރު ހަދާފައި މި ހުރީ ވެލިފުރި ޓަޔަރު ބޭނުން ކޮށްގެން. މުޅި ގޭގެ އޮނިގަނޑު ހިފަހައްޓަލަނީ އޭގެން. ސަޕޯރޓިންގް ވޯލްވެސް ހިފަހައްޓާލާ.
ނިޒާރު ހައްދާދް؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ވި މައްޓާއި ކިސަޑު ގާތަށް އެޅީވެސް ނިޒާރު އަމިއްލައަށެވެ. ގޭގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާ އިރު، ގޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެތަނުގައެވެ.

ޢުމުރުގެ ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނު އިރު، އެއީ 2015-2016 ހިސާބުގަ، އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރީ، މިހާރު އިމާރާތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށް، ވެއްޓާ ރައްޓެހި އަރކިޓެކްޗަރެއް ތަޢާރަފު ކުރަން، އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި އެކަން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ދައްކައިދޭން، ބިނާއެއް އަޅަންވެއްޖެއޭ.
ނިޒާރު ހައްދާދް؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ނިޒާރުގެ "ލައިފް ހައުސް"ގައި ބިއްލޫރި ކޮޓަރިއެއްވެސް ހުރެއެވެ. އެއީ ގޭގެ ފިނިހޫނު މިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ކޮޓަރިއެކެވެ. މުޅި އަހަރު ދުވަހުވެސް، ދާދި އެއްގޮތެއްގައި ފިނިހޫނު މިން ހިފަހައްޓާލެވޭތީ، މުޅި އަހަރު ދުވަހުވެސް، އާދަޔާ ޚިލާފު އެކި ކަހަލަ މޭވާތައް އިންދުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް "ލައިފް ހައުސް"ގައި އޮވެއެވެ.

އަހަރަމެން މިހާރު މި ތިބީ ބިއްލޫރި ކޮޓަރީގަ. މީ ގެ ފިނިކޮށް، ހޫނު ކުރުމަށް މުހިންމު ތަނެއް. އަދި މުޅި އަހަރު ދުވަހުވެސް ހޫނު ހިފަހައްޓާލެވޭތީ، އާދަޔާ ޚިލާފު މޭވާތައް ހައްދާލުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އަހަރަމެންނަށް ލިބޭ.
ނިޒާރު ހައްދާދް؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ދަރުމަވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، "ލައިފް ހައުސް"ގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށް 4 އަހަރު ދުވަސް ހޭދަވިއެވެ. ނިޒާރު ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، މި އިމާރާތަކީ، އެ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކުވެސް، އެމީހެއްގެ ޚިޔާލު ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރި އިމާރާތެއް ކަމަށެވެ.

ގޭ ތެރޭގައިވެސް މިކަހަލަ ފާރު ރޭނިދާނެ. ކީއްވެހޭ މިކަހަލަ ފާރުތައް ކަމުދަނީ؟ މިއީ ކުޑަ ބަޖެޓަކުން ނިންމާލެވޭ ފާރެއް. ސަބަބަކީ، މި ފާރު ރާނާފައި ވަނީ ކިސަޑުން ކަމަށް ވާތީ. ދެން މި ފާރު ތެރޭގަ މި ހުރީ ކެފޭއިން ހިލޭ ހޯދާފަ ހުރި ބިއްލޫރި، ހުސްފުޅި. އަލި ވައްދަންށޭ ކިއާފަ، ބިއްލޫރު ބްލޮކްސް ހޯދަން އުޅެންވެއްޖިއްޔާ އެކަމަށްވެސް ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެ. މިގޮތަށް ހެދީމަ، ފައިސާވެސް ސަލާމަތްވޭ. އަދި ވެއްޓަށްވެސް ރަނގަޅުތާ، އެހެން ނޫނީ ވިއްޔާ އުކާލާނެ ފުޅިތަކެއް އަލުން ބޭނުން ކުރީމަ. ކިސަޑު ބޭނުން ކުރީމަ، ވައިގެ ތެތްކަން ދަމައިގަނޭ. އަޑުތައްވެސް ބެލަންސް ކޮށްލާ. ހޫނު ހިފަހައްޓާ، ރައްކާވެސް ކުރެވޭ.
ނިޒާރު ހައްދާދް؛ ލުބްނާންގެ ރައްޔިތެއް

ލުބްނާންގެ އެހެން ރައްޔިތުންނާ ޚިލާފަށް، ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސް ކުރާކަށް، ނިޒާރަކަށް ނުޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ކަރަންޓު ހޯދުމުގެ ކަންކަންވެސް ހުރީ ވެއްޓާ ރައްޓެހި އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާފައެވެ. ފެން ނެގުމަށް ހާއްސަ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކޮށްފައި ވާ އިރު، ކަރަންޓުގެ ހަކަތަ ކަށަވަރު ކުރަނީ ގޭގައި ހަރުކޮށްފައި ވާ ސޯލަރ ޕެނަލްތަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް