ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 15:07
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް
ފުންކޮށް، ފުޅާކޮށް ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
ތައުލީމީ ބައެއް މުފައްކިރުންގެ ނަޒަރުގައި، ސިނާއީ ހަތަރުވަނަ އިންގިލާބަކަށް މުހިއްމީ ވިސްނުމުގެ ހުނަރުތަކާއި އިންސާނާގެ ޝަޚްސީ ސިފަތައް

ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގގެ ހުނަރު ނުވަތަ ފުންކޮށް، ފުޅާކޮށް ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ފުރަތަމަ ސިނާއީ އިންގިލާބަކީ، އާވިން މެޝިން ހިންގައިގެން ގެނައި އިންގިލާބު ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ އިންގިލާބަކީ، އިލެކްޓްރިކް ބާރު ގެނުވި އިންގިލާބު ކަމަށެވެ. ތިންވަނަ އިންގިލާބަކީ، ކޮމްޕިއުޓަރުން ގެނައި އިންގިލާބު ކަމަށާއި، ހަތަރުވަނަ ސިނާއީ އިންގިލާބަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ހަކަތައާއި އިންޓަރނެޓުން ގެންނަ ބަދަލުތައް ކަމަށެވެ. މި ހަތަރުވަނަ ސިނާއީ އިންގީލާބަށް ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭންވީ ކޮންކޮން ކަމަކަށްތޯ މިނިސްޓަރު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ މަދަރުސާ ކުއްޖަކާ މިއަދު ކުރިމަތިވަނީ ތަފާތު އެތައް ވީޑިއޯތަކަކާއި މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ރީތިކަމަށް، ހުތުރު ކަންތައްތައް ހަދައި، ހަރާމްކަންކަން ހަލާލު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ދައްކުވައި، ނިޔާއާއި އަނިޔާ އެއްގޮތްކުރަން އުޅޭކަމަށެވެ. އަދި އިންފޮމޭޝަނާއި ޑިސްއިންފޮމޭޝަން ވަނީ ލާމެހިފައި ކަމަށާއި، ފޭކު ޚަބަރާއި ހަގީގީ ޚަބަރު ވަނީ އެކުވެފައި ކަމަށެވެ. ސައްހަ ނޫން އެތައް މައުލޫމާތުގެ ބޯ ވާރެއިން، ހަގީގަތުގެ މަލަމަތިވެސް ގެއްލޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތައުލީމީ ބައެއް މުފައްކިރުންގެ ނަޒަރުގަ ސިނާއީ ހަތަރުވަނަ އިންގިލާބަށް މުހިއްމީ ވިސްނުމުގެ ހުނަރުތަކާ އިންސާނާގެ ޝަހުސީ ސިފަތައް. ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާ ހިސާބުގެ ހުނަރުތަކުގެ އިތުރުން، ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތައް ބުއްދީގެ ތަރާދުން ވަޒަންކޮށް، ބަލައިގަތުމުގެ ނުވަތަ ބަލައިނުގަތުމުގެ ހުނަރު. ތިމާގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަތުމަށް އެކި ކުލަތަކާ އަޑުތަކުން ޒީނަތްތެރިވެގެން ތިމާއާ ދިމާއަށް އަންނަ ފޭކު މެސެޖުތަކުން ރެކުމުގެ ހުނަރު. ކުރުކޮށް ދަންނަވަނީނަމަ، ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގގެ ހުނަރު. ފުންކޮށް، ފުޅާކޮށް ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަން.
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މީހަކަށް ފުންކޮށް ފުޅާކޮށް ވިސްނޭނީ އޭނާއަށް އެނގޭ މައުލޫމާތުގެ މިންވަރަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިސްނާއިރު، މައުލޫމާތު ހިތުގައި ނެތްނަމަ، އެ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ވިސްނޭކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ވީމާ، އެކި ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުންނަށް އެނގެންޖެހޭ މައުލޫމާތު މިވަނީ އިތުރުކުރަން ޖެހިފައި ކަމަށެވެ.

ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިތުގައި ބެހެއްޓޭނީ، އަދި ބޭނުންވާ ހިނދަކު ހޯދޭނީ، ހިތުގައި އެ ގުދަންކޮށް ތަރުތީބުކުރާ އިންތިޒާމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދޭންޖެހެނީ އޮއްޓަރުގެ އިތުރަށް ތަކެތި ދަސްކުރާނޭ ގޮތްކަމަށާއި، ތަކެތި ދަތުމަށްފަހު، އެ ބޭނުންވާ ހާލަތްތައް ދެނެގަނެ، އެ ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް