ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:54
ދިރާގުޓީވީގެ ޚިދުމަތް - ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ހުއްޓާލަން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި
ދިރާގުޓީވީގެ ޚިދުމަތް - ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ހުއްޓާލަން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި
ދިރާގު
ދިރާގު ޓީވީ
ގަވާއިދާހެދި، ދިރާގުޓީވީއާއި ދިރާގުޕްލޭގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފި
 
އެސްއެސް ނެޓްވަރކް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގުގެ އައިޕީޓީވީ އަދި އޯޓީޓީ ވިއުގަ ޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތާއެކު ވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް ވަނީ އާދެވިފައި
 
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އައިޕީޓީވީ ޚިދުމަތްތައް އިޚްތިޔާރުކުމުގެ ފުރުސަތުން މަހްރޫމްވިޔަނުދީ، އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
29 ޖެނުއަރީ 2023 އަކީ ދިރާގުޓީވީއާއި ދިރާގުޕްލޭގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެފަހު ދުވަސް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ)ން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން، ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެތީ، ދިރާގުޓީވީއާއި ދިރާގުޕްލޭގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ދިރާގު ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅޭގޮތުން ދިރާގުން ބުނީ، ދިރާގުޓީވީ ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 29 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ހަމަވާތީ، ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް (އެމްބީސީ) ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އަދި ޖަނަވަރީ 2022ގައި އެމްބީސީން ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު (2022/R-01)އަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ހަވާލާދީ، ދިރާގަކީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް  އެމްބީސީން ވަނީ  ނިންމާފައިކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

އެމްބީސީއިން ތައާރަފުކުރި މި އިސްލާހުގައި ބޭރުގެ ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައިވެއެވެ. ގަވާއިދަށް ގެނައި މި ކުއްލި ބަދަލާ ގުޅިގެން، އިންސާފުވެރި ހަމަތަކުގެ މަތިން ހިންގާ ދެމެހެއްޓެނިވި ރެގިއުލޭޓަރީ ނިޒާމެއްނެތި، ދިރާގުޓީވީއާއި ދިރާގުޕްލޭގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެތީ، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދިރާގުންވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އަދި ލައިސަންސް އައުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށް ދިރާގުގެ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާކުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ​  

ރެގިއުލޭޓަރީގޮތުން ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް،  ކުންފުންޏާއި ހިއްސާދާރުންގެ ރައްކަލާއި މަންފާއަށާއި އަދި ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން އިތުރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި،  ދިރާގުޓީވީއާއި ދިރާގުޕްލޭގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ދިރާގު ބޯޑުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމުގެ 30 ދުވަސް ކުރިން ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންގުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ، 29 ޖެނުއަރީ 2023އަކީ ދިރާގުޓީވީއާއި ދިރާގުޕްލޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެފަހު ދުވަސްކަމުގައި ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ދިރާގުން މިނިންމުން ނިންމަންޖެހުނީތީ ނުހަނު ހިތާމަކުރާކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ޓަކައި މައާފަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ. 

ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް، މިދަނޑިވަޅުގައި ދިރާގުން އެންމެ އިސްކަމެއްދީފައިވާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިރާގުޓީވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް، ތަފާތެއްނެތި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އައިޕީޓީވީ ޚިދުމަތްތައް އިޚްތިޔާރުކުމުގެ ފުރުސަތުން މަހްރޫމްވިޔަނުދީ، އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެކުންފުންޔަށް ހުށަހެޅި އެކި ފަރާތްތަކާއިއެކުވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަލަށް ލިބިފައިވާ އެސްއެސް ނެޓްވަރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާއަކީ، ދިރާގުގެ އައިޕީޓީވީ އަދި އޯޓީޓީ ވިއުގަ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމެވެ. އަދި އައު ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޚިދުމަތަށް  ބަދަލުވާން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިކަމާބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލު ދިރާގުޓީވީ އަދި ދިރާގުޕްލޭގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.​  

ވޭތުވެދިޔަ 7 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރާގުޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް 100އަށްވުރެ ގިނަ ޕްރިމިއަމް ޗެނަލްތަކާއެކު، ރާއްޖޭގެ 95 ރަށް ހިމެނޭގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ %85 ގޭބިސީއަށް ދިރާގުޓީވީގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ދިރާގުޓިވީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ކެނޑިނޭޅި ލިބެމުންދިޔަ ތަރުހީބާއި، އިތުބާރާއި އެއްބާރުލުންކަން ފާހަގަކޮށް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިޚުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުއަދާކޮށްފައި ވެއެވެ.​ 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
17%
8%
67%
0%
0%
8%
ކޮމެންޓް