ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:57
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ހާލަތާމެދު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަންބޮޑުވޭ
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ހާލަތާމެދު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ތަފާސް ހިސާބުތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި
 
ޗައިނާއަކީ ކޮވިޑްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އާންމުކުރުމުގައި ހިސާބެއްގެ ކޮންޓްރޯލެއް ގެންގުޅޭ ގައުމެއް
 
އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލާއި، ޚާއްސަ ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައްފަދަ، ހާލަތުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންވޭ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާ ދިއުމާމެދު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި، ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ދާކަމަށް، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސްވެރިޔާ ޑރ. ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ، ދުނިޔޭގެ 2 ވަނައަށް އެންމެ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދުގެ މަގާމުގައި އޮތް ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކާއި އެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު، ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަންދާޒާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި އަނެއްކާވެސް ބަލީގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް، ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ޑރ. ޓެޑްރޯޒް ވިދާޅުވީ ޗައިނާގައި ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރާއި، ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލާއި، ޚާއްސަ ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައްފަދަ، ހާލަތުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގަ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރު ވަމުންދާ ދިއުމާ ގުޅިގެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. ޗައިނާގަ ބަލީގެ ނުރައްކާ ފެތުރިފަ ވާ މިންވަރުގެ ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްޓަކާ، ބަލީގެ ސީރިއަސްކަމާ، ހޮސްޕިޓަލުތަކުގަ އެޑްމިޓްކުރާ މިންވަރާ، އައިސީޔޫ ސަޕޯޓް ދޭން ޖެހޭ މިންވަރު ފަދަ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ބޭނުންވޭ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން. އަދި ޗައިނާގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ އެހެންވެސް އެއްބާރުލުން ދަނީ ދެމުން.
ޑރ. ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޗައިނާއަކީ ކޮވިޑްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އާންމު ކުރުމުގައި ހިސާބެއްގެ ކޮންޓްރޯލެއް ގެންގުޅޭ ގައުމެކެވެ. އަދި ޗައިނާއިން އާންމު ކުރަމުންދާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަކީ ބަލީގެ ހަގީގީ އަދަދުތައްކަމާމެދު އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ސުވާލުވެސް އުފައްދައެވެ.

ޗައިނާއިން ރިޕޯޓް ކުރަމުންދާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަކީ، އަނެއްކާވެސް އަސްލު އަދަދުތަކާ ޚިލާފު އެއްޗަކަށް ވެދާނެ. މި ރާޅަކީ ހަލުއި ދުވެލީގަ ބިންދަމުންދާ ރާޅަކަށް ވާއިރު، މީގެ 3 ދުވަސް ކުރިން ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އޮތަސް، މިއަދު އެކަން ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ގޯސްވެދާނެ. ޗައިނާއިން ގަސްތުގަ މައުލޫމާތު އާންމު ނުކުރަނީއެކޭ ނުބުނާނަން. އެކަމަކު، ތަފާސް ހިސާބުތަކަކީ، ހަގީގީ އަދަދުތަކާ ދުރުގަ އޮތް އެއްޗެކޭ ބުނެވިދާނެ. އެހެން ވެދާނެ. އެންމެންވެސް ތިބޭނީ މިކަމުގެ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގަ. އަވަސް ގޮތެއްގަ ތަފާސް ހިސާބުތައް ލިބުން މުހިންމު. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އެކީގަ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރެވޭނީ. މިކަން މި ކުރަނީ ޗައިނާގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގެ މަސްލަހަތައްވެސް ބަލައިގެން. ޕްރެޝަރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ ހިސާބުވެސް އޭރުން އެނގޭނެ.
ޑރ. މައިކް ރަޔަން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެމަރޖެންސީސް ޑައިރެކްޓަރ

ޗައިނާގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަމުން ދާ ކަމާ މެދުވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ޗައިނާގަ ވެކްސިން ޖަހާ މިންވަރު ގިނަނަމަވެސް، ޖުމްލަ ކަވަރޭޖަށް ބަލާއިރު ޗައިނާ އޮތީ ވަރަށް ފަހަތުގަ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ގިންތިއަށް ބަލާނަމަ. އަދި ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ދަށް. ވެކްސިން ފުރިހަމަވި ކަމަށް ބަލަނީ 3 ޑޯޒުން. އަދި ބޫސްޓަރ ޑޯޒަކާވެސް އެކީ. 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބަލާއިރު، 2 ޑޯޒާއެކީ ވެކްސިންގެ ކާމިޔާބީ އުޅެނީ 50 ޕަސެންޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށުގަ. އެއީ ޗައިނާ ކަހަލަ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމަކަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ނޫން.
ޑރ. މައިކް ރަޔަން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެމަރޖެންސީސް ޑައިރެކްޓަރ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ވާހަކަ މިފަދަ ގޮތަކަށް ހުރިއިރު، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ، ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔޯއެންޓެކް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ޝިޕްމަންޓެއް ޗައިނާއަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. މިއީ ޗައިނާއަށް ފޮނުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ކަމަށް ވާއިރު، މި ވެކްސިން ޝިޕްމަންޓަކީ ޗައިނާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މީހުންނަށް ޖެހުމަށް ފޮނުވި ޝިޕްމަންޓެއް ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކުރަން ފެށީ ޗައިނާގެ ސީފުޑް ބާޒާރަކުން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ނުރައްކާ ފެތުރިފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އޮތް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ އިންޒާރު، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ނެރުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކުރީ ޗައިނާއިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބަލީގެ ވައިރަހުގެ އަސްލަކީ ޗައިނާ ކަމަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އެ ގައުމުން އިންކާރު ކުރެއެވެ. ބަލީގެ އަސްލު ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިސާބެއްގެ ތަހުގީގުތަކެއް ހިންގިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ނިންމުމެއް ނިންމިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް