ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:15
އާދަމް އާޒިމް
އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް، އެމްޓީސީސީއާ މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކޮށްގެން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ވާނީ ގައުމުގަ ހިފެހެއްޓިފަ: އާޒިމް
 
ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ދުރުވިސްނުންފުޅުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއެކު އެމްޓީސީސީ ކުރިއަރައި، ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަވެ, 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ގައުމުގައި ހިފެހެއްޓިފައި ވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ގއ. ދާންދޫގައި އަލަށް ހިއްކި ބިން އެ ރަށުގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އާޒިމް ވަނީ ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ދުރުވިސްނުންފުޅާއެކު އެމްޓީސީސީއަށް ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރު އެއްފަހަރާ އެ ކުންފުންޏަށް 75 މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބަރޯސާވުން ހުއްޓާލެވޭނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ނުގޮސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި އެފައިސާ ދައުރުވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި އިގްތިސާދު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކަކީ އެމްޓީސީސީން (ރައީސްގެ އިރުޝާދުފުޅާއެކު) ފުޅާކޮށް ނުކުރިނަމަ، ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް މަސައްކަތްތައް ދީގެން ގެންދާނެ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު. ހަމަ ގައިމުވެސް އިގްތިސާދުގަ ދައުރުވުމުގެސަބަބުން ގައުމުގެ އިގްތިސާދު މިވަނީ އިތުރަށް ކުރިއަރާފަ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ރައީސް ލަފާފުޅާއެކު އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަވަސްވެފައެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތަކުންވެސް، ރައީސް ސާލިހަކީ ބާރު ސްޕީޑުގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަވާ ވެރިއެއްކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތަރައްގީ ގެންނެވުމުގައި ރަށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ރައީސް ނުބައްލަވާކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ތަރައްގީ ގެނައުމުގައި ގެންގުޅުއްވަނީ ވަރަށްވެސް ހަމަހަމަ ވިސްނުންފުޅެއްކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ