ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:49
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މަސް ބޭރުކުރުމަށް ބޯޓަށް ލޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މަސް ބޭރުކުރުމަށް ބޯޓަށް ލޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޙުސައިން ޙަސަން
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ
މަހުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ: މިއުވާން
 
ފާއިތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރާއެކު ކެނޑިނޭޅި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، އެކަމުގައި ފެހި ސިގްނަލް ލިބިގެން ގޮސްފައިވޭ
 
މަސައްކަތުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާތަކާއެކު
 
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އީޔޫއާއެކު ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ މަހު މަޝްވަރާތައް ބާއްވާފައި

ރާއްޖެއިން ޔޫކޭއަށް އެތެރެކުރާ މަހުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ލިބިގެންދިޔައީ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި ކުރި ބުރަ މަަސައްކަތުގެ ސަބަބުންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއެމްވީ އިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާއި، އިނގިރޭސިވިލާތާއެކު ސަރުކާރުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި، ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުން ޑިއުޓީ މައާފްކުރުމާއި ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ އަލަށް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާތަކާއެކު ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރާއެކު ކެނޑިނޭޅި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، އެކަމުގައި ފެހި ސިގްނަލް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބާނާ މަހަށް ޔޫރަޕްގެ މާކެޓްގައި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެރިފް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއާއި އީޔޫގެ އެންމެ މަތީފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެކި ފަހަރުމަތިން ވަނީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް 2 މަސް ތެރޭ ރާއްޖެއިން ޔޫކޭއަށް އެތެރެކުރާ މަހުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލާނެކަމަށް ނިންމީ އެމަނިކުފާނުގެ ރަހުމަތްތެރި، އަދި ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ އިނގިރޭސި ވެރިންތަކެއްގެ ބޮޑު މަސައްކަތުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޔޫރަޕުންނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މަހަށް 24 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީއެއް މިހާރު ނަގަމުން އެބަ އަންނަ ކަމަށެވެ. މިއީ މި ސަރަޙައްދުގައި އޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިންގެ އަތުން ނަގާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، މޮރިޝަސްއާއި ސީޝެލްސް އިން މި ޑިއުޓީއެއް ނުނަގާ ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ މަސް، އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޔޫރަޕަށް ވިއްކުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަންނަނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރ، ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު، ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި އެސް.ޓީ.އޯ.އާއި މިފްކޯއާއި، ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެކީގައި ބޭރުގެ މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ދުރު ނޫން މުސްތަޤްބަލެއްގައި މިކަމަށް ޙައްލެއް ގެނެވި، ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބޭރުކުރާ މަހަށް، މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު އަގު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އޭރުން މިފްކޯއިން ގަންނަ މަހަށް މަސްވެރިންނަށް ބޮޑުއަގު ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް