ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:46
ދިރާގު ކަލަންޑަރ - އޭއާރު ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ކަންކަން ފެންނާނެ
ދިރާގު ކަލަންޑަރ - އޭއާރު ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ކަންކަން ފެންނާނެ
ދިރާގު
ދިރާގު ކަލަންޑަރު
ދިރާގު 2023 ކަލަންޑަރު - ތަފާތު ހަތަރު ވާހަކައެއް އޭ.އާރް މެދުވެރިކޮށް
 
މި ކަލަންޑަރު ބިނާކުރެވިފައިވާނީ ތިމާވެއްޓާއި، ބަހާއި އަތްތެރި މަސައްކަތާއި މިއުޒިކް، މި ހަތަރު މައުޟޫއަށް

ދިރާގު 2023 ކަލަންޑަރު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުން ދައްކުވައިދެނީ ތަފާތު ބާރަ މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް ދައްކުވައިދީފައިވާނީ ތަފާތު ކުލަގަދަ ކުރެހުންތަކަކާއި މިއުޒިކާ އެކު އޭ.އާރް (އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީ) މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި ކަލަންޑަރު ބިނާކުރެވިފައިވާނީ ތިމާވެއްޓާއި، ބަހާއި އަތްތެރި މަސައްކަތާއި މިއުޒިކް، މި ހަތަރު މައުޟޫއަށެވެ. ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ނޭނގި، ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެމީހެއްގެ ދާއިރާއިން ގުޅިފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކަލަންޑަރ ލޯންޗްކުރި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ބްރޭންޑް އެންޑް މާކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، މުހައްމަދު މިރްޝާން ހަސަން ވިދާޅުވީ މި ކަލަންޑަރުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަންކުރަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތައް ގުޅިފައިވާ ހައިރާންކކުރުވަނިވި ގޮތްތައް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދިރާގު 2023 ގެ ކަލަންޑަރުގެ ޒަރިއްޔާއިން، އުއްމީދު ކުރަނީ މި ބާރަ މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތައްވެސް އީޖާދީ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށާއި އައު ގުޅުންތައް ގާއިމުކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް މިރްޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ މީހުންގެ ވާހަކަތައް ކޮންމެ މަހެއްގެ ޚާއްސަ ސަފްހާގައިވާ ސްނެޕްޗެޓް ކޯޑް ސްކޭންކޮށްލައިގެން ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަށްވެސް ގުޅުވާލަދީ، އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް