ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:08
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޒުވާނުން ބިނާކުރުން
މިސަރުކާރުން ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
 
ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަސްމީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއަށް ނުވަދެ ސަނަދެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދީފައި
 
ސަރުކާރުން ކުރާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް

މިސަރުކާރުން ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްވުރެ މުހިއްމު، އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށް ވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ކުރާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ސިނާއަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްވަރުގައިވެސް ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު އެއީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ދާއިރާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ އުމުރުފުރާގެ އެންމެންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، ޕޮލިޓެކްނިކުން ކުރަނީ އެމަސައްކަތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ޕޮލިސީތައްވެސް އެކުލަވާލަނީ ޒުވާނުންނަށް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދީގެން ދިރިއުޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވޭތޯ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑުގެ އާލަމީ ވަބާއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގަ މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު (ޚާއްސަކޮށް ސްކިލްޑް މީހުންނާއި ސެމީ ސްކިލްޑް މީހުން) ރާއްޖެ ދޫކޮށްލާފަ ދިއުމުން އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފްކުރި "ސްކިލްސް ފޯރ ރެޒިޑެންސް ވޯރކް ފޯރސް"ގެ ސްކީމުގެ ވާހަކަ. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރަށް، ޕޮކެޓް މަނީއެއް ދީގެން، ފަތުރުވެރިކަމާ އައިސީޓީގެ ދާއިރާއިން އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާއިން ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން އެޓްރެކްޓުކުރުވާ އެކުދިންނަށް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ނެރެދިނުމުގެ މާތް މަގުސަދު.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަރަށް ހުނަރުވެރި ދިވެހިން އެބަތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ސަނަދެއް ނެތުމުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިން ކުރިމަތިވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރަސްމީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއަށް ނުވަދެ ސަނަދެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދީފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތްތައް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަންނަން މުހިއްމުކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދިނުން މުހިއްމުކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަަތޮޅުތެރެއަށް މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކ. ތުލުސްދޫ، ރ. އަލިފުށި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، އަދި ހއ. ދިއްދޫގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވާކަމަށާއި، އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެމަސައްކަތްތައް ފެށިފައިވާކަމުގެ އިހުސާސް ވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ބޮޑު މަންޒަރުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް