ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 23:05
ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެމަސައްކަތް
ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް

ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ތެރެއިން އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލައިކޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް، 3.6 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށެވެ.

Advertisement

2022ވަނަ އަހަރު، 60ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް އެކި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަންނަ އަހަރު 132 ރަށެއްގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ހިމަނާ، އެކަމަށް 551 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް