ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 22:22
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އާ ގޮތްޕެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުން
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އާ ގޮތްޕެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުން
އެމްއައިބީ
އެމްއައިބީގެ ޚިދުމަތްތައް
އެމްއައިބީގެ އާ ގޮތްޕެއް ހުޅުމާލޭގައި: "ހައްޖު ސޭވިން"ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް
 
ކުރިން އެމްއައިބީން ޚިދުމަތް ދެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް މޯލްގައި، ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް(އެމްއައިބީ)ން ހުޅުމާލޭގައި އެ ބޭންކްގެ އާ ގޮތްޕެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއައިބީގެ އާ ގޮތްޕެއް ހުޅުވާފައިވަނީ ފިތުރޯނުމަގުގައި ހުންނަ ދަމާސް އެއްވަނަ އެވެނިއުގެ ތިރީ ފަންގިފިލާގައެވެ. އެ ބްރާންޗް ހުޅުވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ކުރިން އެމްއައިބީން ޚިދުމަތް ދެމުން ދިޔައީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް މޯލްގައި، ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައެވެ. މިހާރު އެ ބޭންކްގެ އާ ބްރާންޗް ހުޅުވާފައިވަނީ އިތުރު ސްޓާފުންނާވެސް އެކުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ބޭންކުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ލޯންޗްކޮށްފައެވެ. އެއީ ހައްޖު ސޭވިން އެކައުންޓެވެ. އެ އެކައުންޓްގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ އެއްކުރެވޭނެކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެ ޕްރޮޑަކްޓްގެ އެހީގައި 5000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ފައިސާ ރައްކާކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގަވަރުނަރު ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ގޮފިތައް އިތުރުވެ ކުރިއަރަމުންދާއިރު އެ ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ އިސްލާމިކް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށްވެސް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްއޭގެ އެހީތެރިކަން އެ މަސައްކަތަށް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ހޯދާނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން ޚިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއައިބީން ދަނީ މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި އެ ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އާ ބްރާންޗާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެމްއައިބީން އުންމީދުކުރެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ބްރާންޗުން އެ ބޭންކްގެ މެއިން ބްރާންޗުން ލިބޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ. މިހާރު އެމްއައިބީން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 6 ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އޭޓީއެމްއާއި އެޖެންޓުން އަދި ޑިޖިޓަލްކޮށް އެމްއައިބީން ދަނީ ޚިދުމަތްދެމުންނެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 7 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި އެމްއައިބީގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ (އައިސީޑީ)ގެ 70 އިންސައްތަ އަދި އަމާނާ ތަކާފުލްގެ ފަސް ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް