ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 17:46
ނާއިބުރައީސް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން
ނާއިބުރައީސް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ނާއިބުރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވުން
ނާއިބުރައީސް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
 
އައު ޚިދުމަތްތަކެއް ފައްޓަވައިދެއްވި
 
ދެ ސިޓީގައި ހިނގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް, އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ފެއްޓެވި މިދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ. އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާވެސް ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ، ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެމަރުކަޒުގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ޚިދުމަތްތައް އެމަނިކުފާނު ފައްޓަވައިދެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، މިސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާގޮތްވެސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ، ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރެވުނު އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރެވުނު ޚިދުމަތްތައްވެސް ފައްޓަވައިދެއްވާފައެވެ. އަދި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ އިތުރުން، އެމަރުކަޒުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

ނާއިބުރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރެވުނު ދެ ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މި ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްޓަކައި، މަޝްރޫއުތައް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުރެއްވި 5 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެވަޑައިގެންނެވީ ހޯމަދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް