ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:46
ހަނގުރާމަތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީގައި ހުޅަނގުގެ ނުފޫޒު ތަކުގެ އޮއެވަރު އޮވޭ
ހަނގުރާމަތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީގައި ހުޅަނގުގެ ނުފޫޒު ތަކުގެ އޮއެވަރު އޮވޭ
ރޮއިޓާސް
ނޭޓޯގެ ބާރު
ނޭޓޯއަކީ އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދު ނަގަހައްޓާ އަސްކަރީ ގޮފިތަ؟
 
އަފްޣާނިސްތާން ފަދަ މަންޒިލްތަކުގައި އޮތް ގެއްލުންދެނިވި ބާރަކީ ނޭޓޯ
 
ހަނގުރާމަތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީގައި ހުޅަނގުގެ ނުފޫޒުތަކުގެ އޮއެވަރު އޮވޭ

ހިނގަމުން މިދާ 21 ވަނަ ޤަރުނަކީ މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ދެކެފައި ނުވާ ދަރަޖައަށް ހަނގުރާމަތަކާއި، ކުރިމަތިލުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރު ވެފައި ވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމީ، ޤަބޫލު ކުރަން ދަތި، ހިތި ހަޤީޤަތެވެ.

ސުލްޙަ ބަލަހައްޓާ މިޝަންތަކާއި، ދޭދޭ ބަދަހިކަން ޤާއިމު ކުރަނިވި މުޢާހަދާތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ފާއިތުވެ ދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ހަނގުރާމަތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ނިސްބަތް، ގުނާ ޢަދަދު ކުރަން ދައްޗެވެ.

އެ ހަނގުރާމަތަކާއި ކުރިމަތިލުންތަކާއި ދެބަސްވުންތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަޒަން ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، މި ފަދަ ހަނގުރާމަތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީގައި ހުޅަނގުގެ ނުފޫޒުތަކުގެ އޮއެވަރު އޮތް ކަމީ ދެބަސް ވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާއި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ޝިޢާރު ބޭނުން ކޮށްގެން، އެހީގެ ނަމުގައި ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުން ފަތުރަމުން ދަނީ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތަކަމާއި ގެއްލުންދެނިވި ރޫޙު ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކުވެސް އުޅެއެވެ.

އެފަދަ އެއް ބޭފުޅަކީ ސީރަކިއުޒް ޔުނިވަރސިޓީގެ، އެފްރިކަން އެމެރިކަން ސްޓަޑީޒް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ޕްރޮފެސަރ، ހޮރޭސް ކޭމްބަލްއެވެ.

ޕްރޮފެސަރ ކޭމްބަލްގެ ފާޑުވިދާޅުވުންތައް ސީދާ ގޮތެއްގައި އަމާޒު ކުރެއްވީ، އުތުރު އެޓްލާންޓިކް ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ އިއްތިހާދު ނުވަތަ ނޭޓޯއަށެވެ. ޕްރޮފެސަރ ކޭމްބަލް ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި، އެފްރިކާގެ އިތުރުން ކޮސޯވޯއާއި އަފްޣާނިސްތާން ފަދަ މަންޒިލްތަކުގައި އޮތް ގެއްލުންދެނިވި ބާރަކީ ނޭޓޯއެވެ.

އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނިޒާމުގައި، ނޭޓޯ ފަދަ އަސްކަރީ އިއްތިހާދަކަށް ދައްކާނެ ޙުއްޖަތެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ޕްރޮފެސަރ ކޭމްބަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެފްރިކާއާއި ކޮސޯވޯ އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތް ގެއްލުންދެނިވި ބާރަކީ ނޭޓޯ. ނޭޓޯ ކަހަލަ، އެފަދަ އަސްކަރީ އިއްތިހާދަކަށް ދައްކާނެ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ނެތް. އެއީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޝަރީއާ ހިފަހައްޓަން އޮތް އިއްތިހާދެއް. އެހެނީ، އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދީ ބާރުވެރިކަން މި ދެމި އޮންނަނީ، ބައިނަލްއާޤުވާމީ ނިޒާމުގައި އަސްކަރީ ބާރުވެރިކަން ހިންގޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް. މި އަސްކަރީ ބާރުވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަރޯސާވެފަ މި އޮންނަނީ ނޭޓޯގެ މައްޗަށް. އަސްކަރީ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގަ."
ޕްރޮފެސަރ ހޮރޭސް ކޭމްބަލް؛ ސިރަކިއުޒް ޔުނިވަރސިޓީ

މިފަދަ ރޫޙެއްގައި ޕްރޮފެސަރ ކޭމްބަލް ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، ޔޫކްރެއިންގައި ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި، ޔޫކްރައިންއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ، ނޭޓޯގެ ޤައުމުތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ ޢާލާތްތަކާއި، ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެއްޗާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތީގެ ސަޕްލައިގެ މިންވަރު އިތުރު ކުރަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއް ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، 10 މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދިގުލާ ދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީވެސް އެއީ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް