ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 16:02
މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑްކަޕާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ދިދަ ހަދާ މީހުން ބަސްހުއްޓިފައި
މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑްކަޕް
މެސީގެ ފަހު ވޯލްޑްކަޕާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ދިދަ ހަދާ މީހުން ބަސްހުއްޓިފައި!
 
ދިދަތައް ފަރުމާކޮށް، ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ބޮއެނަސް އައިރީޒްގެ ލަ މަންތާޒާ ކައުންޓީގައި މަރުކަޒު ކޮށްގެން ހިންގާ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށް ވާ އޭރޯގްރާފިއާ ޑެލް އޮއެސްޓޭއިން

ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާ ޤަޠަރު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022 އަކީ ހައިރާން ކުރަނިވި އެތައް މަންޒަރެއް އެ މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާ މުބާރާތެއް ކަމަށް ދަންނަވަން ޖެހެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މީހުންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަންނަ އެތައް ކަމެއް، މެޗުތަކުގެ ހަވާސާއިން ތާ އަބަދުމެ ފެންނަމުން ދެއެވެ. އެފަދަ އެއް މަންޒަރަކީ، ޤަޠަރުގައި ވިހުރަމުންދާ އާޖެންޓީނާގެ ދިދަތަކެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ދިދަތައް މި ފަހަރު ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ އޭނާގެ ފަހު ވޯލްޑްކަޕް މެޗަށް ނުކުންނަ، ދުނިޔޭގެ 1 ނަމްބަރު ކުޅުން ތެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާޤުވާ ލައޮނެލް މެސީއާއި، ފުޓުބޯޅައިގެ މައިދާނުގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ކަމަށް ބުނާ ލެޖެންޑް، ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާގެ ތަސްވީރުތަކާއެކީގައެވެ.

އަހަރަމެންގެ ކުރެހުންތައް އާންމު ގޮތެއްގައި އުޅޭނީ އާޖެންޓީނާ ތެރޭގަ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޮއެނަސް އައިރީޒް ހިސާބުގަ. ދެން އެހެން ޕްރޮވިންސްތަކަށާއި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކަށް ފެތުރެން ފެށީ. މިކަމާ އަހަރަމެން ވަރަށް ފަޚްރުވެރިވޭ. އަހަރެންގެ ކުރެހުންތައް... އަހަރެންގެ ގޭގަ، ކޮމްޕިއުޓަރު ކައިރީ އިނިދެގެން ނޫނީ ގަނޑަކާ ގަލަމެއް ހިފައިގެން އިނދެ އަހަރެން ކުރަހާލާ ކުރެހުންތައް، ދިދައެއްގެ ސިފާގައި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުން، ނޫނީ މިހާރު ވިއްޔާ މުޅިން އެހެން ބައްރެއްގައި ވިހުރެމުން ދާ މަންޒަރު ފެނުނީމަ ހަމަ އުފަލުން މޮޔަވާވަރުވޭ.
އިވާން ކެސްޕޯން؛ ދިދަ ހަދާ މީހެއް

މި ހާއްސަ ދިދަތައް ފަރުމާކޮށް، ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ބޮއެނަސް އައިރީޒްގެ ލަ މަންތާޒާ ކައުންޓީގައި މަރުކަޒު ކޮށްގެން ހިންގާ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށް ވާ އޭރޯގްރާފިއާ ޑެލް އޮއެސްޓޭއިންނެވެ.

އޭރޯގްރާފިއާ ޑެލް އޮއެސްޓޭގައި ދިދަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަންނުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ ފަކޫންޑޯ ޕެރާލްޓާ  ބުނި ގޮތުގައި އެ ސްޓޫޑިއޯއަކީ އާންމު ގޮތެއްގައިވެސް ބޮޑެތި އޯޑަރުތައް ލިބޭ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށާ، ނަމަވެސް މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށް، އެ ސްޓޫޑިއޯއަށް އޯޑަރުތައް ލިބުނީ "މޮޔަވާ" ވަރަށް ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެންނަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކުގެ ދިދަތައް ހަދާ އުޅުނު ބައެއް. ބޮޑެތި ދިދަތައްވެސް ހަދާ އުޅުނިން. މުހިންމު ދިދަތަކަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި، ބޭރުގެ ޓީމުތަކަށް ހަދާދީފަ ހުރި ދިދަތައް. ވޯލްޑްކަޕާއެކީ އެ ޑިމާންޑް އަންނާނެކަން އަހަރަމެންނަށް އެނގުނު. އެހެންވެ، އަހަރަމެން ތައްޔާރުވާން ފެށީ އެކަމަށް. މޮޔަ ހީވާ ފަހަރު އާދޭ. ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ލިބެން ފެށި. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަންދާޒާ ކޮށްލެވުނު ވާން އުޅޭ ގޮތެއް. އެކަމަކު، ޤަޠަރުގަ ވިހުރެމުން އެދާ އަހަރަމެންގެ ދިދަތައް ޓީވީއިން ފެނިދާނެ ކަމަކަށް ހީއެއް ނުކުރަން. ސަހަރޯ ހީވޭ
ފަކޫންޑޯ ޕެރާލްޓާ؛ ދިދަ ހަދާ މީހެއް

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ފަރަންސޭސިންނާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ނުކުންނާނެކަން ކަށަވަރު ވުމާއެކު، އޭރޯގްރާފިއާ ޑެލް އޮއެސްޓޭއަށް ލިބެމުންދާ ފަހު މިނެޓްގެ އޯޑަރުތައްވެސް އުޅެނީ އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށެވެ.

އަހަރަމެންނަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސް ބަޔާންކޮށްދޭން އުޅެންޏާ ބުނެވޭނީ، ދިދަތައް ހަދަނީ އަހަރަމެންނޭ، ދެން އެ ދިދަތައް މި ފެންނަނީ މެޗުތަކުން... އަހަރަމެން މިހާރު މި އޮތީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފަ، ދެން އަދި މާ ގިނަ ދިދަތައް ފެންނާނެ. އާ އޯޑަރުތައްވެސް ލިބިފަ އެބަހުރި، ފޭނުންގެ ފަރާތުން... ފަހު މިނެޓްގެ އޯޑަރުތައް. މިއީ ވަރަށްވެސް އެކްސައިޓިންގް ކަމެއް. ފައިނަލަށް ދިޔައިމަ ވަކިން ކަންތައް އެބަހުރި. ދިދަތައް މި ގޮތަށް ފެނުނީމަ ހަމަ މޮޔަ ހީވޭ. ސަހަރޯ ހީވޭ. މިހާރު އަހަރަމެން މަޑުކޮށްލައިގެން މި ތިބެނީ ފައިނަލް މެޗަށް. އެތަނުންވެސް ދިދަތައް ފެންނާނެތީ
ަކޫންޑޯ ޕެރާލްޓާ؛ ދިދަ ހަދާ މީހެއް

އޭރޯގްރާފިއާ ޑެލް އޮއެސްޓޭގެ ވޯކްޝޮޕްގައި އިވާން ކެސްޕޯން އަވަދިނެތި އުޅުނީ، ދިދަތަކުގެ ފަރުމާތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ފުރިހަމަ ކުރުންތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ކެސްޕޯން ބުނި ގޮތުގައި، އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ފަރުމާކޮށްފައި ވާ ދިދަތައް، ސަޕޯޓަރުންގެ އަތުން ފެނުމުން އެ ކުރެވޭ އިޙްސާސަކީ ބަޔާން ކޮށްދޭންވެސް ދަތި އިޙްސާސްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެންވެސް މި ތިބެނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ޖަޒުބާތެއްގަ ޖެހިފަ. ގައިން ގަޔަށް އަރާ ކަހަލަ ޖަޒުބާތެއް އެއީ. އަހަރަމެންގެ ފަރުމާތައް، ދަނޑުތައް މަތިން ފެންނާނެއެކޭ ހީއެއް ނުކުރަން. އަހަރަމެންގެ ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ކަސްޓަރުމަރުން އެދަނީ އަހަރަމެންގެ ފަރުމަތައް، ފޭން ފެސްޓުތަކުގައި ދައްކާލަމުން. ނޫނީ އެންމެ އެކުވެ ލަވަކިއާއިރު ދައްކާލަމުން. އެއީ އަހަރަމެންނަށް ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އިޙްސާސެއް ކުރުވާ ކަމެއް. އިޙްސާސްތައް ބަޔާންކޮށްދޭކަށްވެސް ނޭނގޭ އަހަރަމެންނަކަށް
އިވާން ކެސްޕޯން؛ ދިދަ ހަދާ މީހެއް

ވޯލްޑްކަޕް ތަށި އެންމެ ފަހުން އުފުލާލި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ވަރުގަދަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް، މެސީ، އޭނާގެ ހިތު ލޯބި ހިބަކޮށްފައި ވާ ޤައުމީ ޓީމު ގޮވައިގެން ނުކުންނާނީ ޑިސެމްބަރު 18 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް