ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:19
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން
ފޭސްބުކް
ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ނިއުޒީލަންޑުން ކާމިޔާބީތަކެއް
 
އޯއީސީގެ 38 މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، ބޮޑެތި މީހުންގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު، ނިސްބަތުން އެންމެ ދަށް ޤައުމަކީ ނިއުޒީލަންޑް
 
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެކުލަވާލި އާ ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 76 މެންބަރުންގެ ތާޢީދާ އެކު

ނިއުޒީލަންޑްގެ ޒުވާން ޖީލު، ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުން ވަރުގަދަ ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރު 13 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ނިއުޒީލަންޑުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުތަކަކީ ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ގަތުން މަނާ ކުރާ ޤާނޫނުތަކަކަށް ވާ އިރު، މިއީ މި މޭރުމުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް މިހާތަނަށް އެކުލަވާލި އެންމެ ހަރުކަށި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ޤާނޫނުތަކެކެވެ.

އެ އުފެއްދުމެއް ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 2 ބައިކުޅަ 1 މީހުން މަރާލާ އުފެއްދުމެއް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. މި ދަންނަވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ މިކަމަށް ނިމުން ގެންނާނަމޭ. މި ޤާނޫނު ފާސް ކުރާނަމޭ. މި ބިލާއެކު ޖީލެއް ބަދަލުވެގެންދާނެ. އަހަރަމެންގެ ޒުވާނުންނަށް ސިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ލިބިގެންދާނެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު ދަށް ކުރެވޭނެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ގުޅިގެން ޖެހޭ ބަލިތައް މަދު ކުރެވޭނެ. އެތައް ހާސް ފުރާނައެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ. އަދި މުސްތަޤުބަލުގެ ސިއްޙީ ނިޒާމުން އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ.
ޢާއިޝާ ވެރާލް؛ ނިއުޒީލަންޑްގެ އެސޯސިއޭޓް ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ނިއުޒީލަންޑްގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ޖެކީ ޑީން ވިދާޅުވީ، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެކުލަވާލި އާ ޤާނޫނުތައް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 76 މެންބަރުންގެ ތާޢީދާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. ޤާނޫނުތަކާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ 43 މެންބަރެކެވެ.

ނިއުޒީލަންޑްގެ ޒުވާން ޖީލު، ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކާ އެ ޤައުމުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ 1، 2009 ގެ ފަހުން އުފަންވެފައިވާ ކުދިންނަށް ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ވިއްކައިފިނަމަ 150000 ނިއުޒީލަންޑް ޑޮލަރު ނުވަތަ 95910 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން، އެ ވިއްކި ފަރާތެއް ޖޫރި މަނާ ކުރުމަށް ބާރުދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ އުފެއްދުންތަކުގައި ނިކޮޓީންގެ މާއްދާ ހިމެނޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ވަނީ ދަށްކޮށްފައެވެ. އަދި ރީޓެއިލް އުސޫލުން، ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ޢަދަދު 90 ޕަސެންޓަށް ދަށް ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން، 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު، ރީޓެއިލް އުސލުން ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު، 6000 އިން 600 އަށް މަދު ކުރުމަށް ޤާނޫނުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ނިއުޒީލަންޑްގެ އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ނިއުޒީލަންޑްއަކީ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދާފައިވާ ޤައުމެކެވެ. އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ 38 މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، ބޮޑެތި މީހުންގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު، ނިސްބަތުން އެންމެ ދަށް ޤައުމަކީވެސް ނިއުޒީލަންޑްއެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ނިއުޒީލަންޑް އިން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ދާ އިރު، ނިއުޒީލަންޑްގެ ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ 2025 ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު، އެ ޤައުމަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުން މުޅިން ސަލާމަތް ވެފައި ވާ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް