ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 15:24
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ފާޑުކިޔުންތަކަށް އިލެކްޝަން: " ފާޑުކިޔަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން، އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އާއި އަބަދުވެސް މަޝްވަރާކުރޭ "
 
އީސީ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަކުރަން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނޭ
 
އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި އީސީ އިން ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައި

2023 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމްނއެންޑީއެފް އާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުން އެކަމަށް ފާޑުކިޔަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައ މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފްގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ އިސް ވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެ ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަހްމަދު މުއިއްޒު އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ ހިމެނޭހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އާއި އެއްކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަނީ ކޮން މަޝްވަރާއެއްތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ފުޢާދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިރު އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރާއި ގުޅުން ހުރި ސަލާމަތީ ބައެއް ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެ އިދާރާ އާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރުކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކަށް ވުމުން ވީހާވެސް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދޭނެ ގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ނޫން އެހެން އިދާރާތަކާއި އެކު ވެސް މަޝްވަރާކޮށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނުގެއްލޭނެކަން ކަށަވަރުކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާއި މެދު އެމްއެންޑީއެފް އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެ ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވި އިރު އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް އާއި އެކު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ފުއާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފުއާދު ވިދާޅުވީ މިއީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް އޮވެގެން އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް ކަހަލަ ފާޑުކިޔުންތައް އެކޮމިޝަނަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ކޮމިޝަނުން އާއްމުންނަށް ދޭ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް