ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:14
ރާމަފޯސާ
ރާމަފޯސާ
ބްލޫމްބާރްގް
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް އިމްޕީޗް ނުކުރަން އެ ޤައުމުގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ފަރމްއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ސިރިލް ރާމަފޯސާ އިމްޕީޗް ނުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ މަޖިލީހުން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ފަރމްއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ވެއްދި މައްސަލައެކެވެ.

އެފްރިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (އޭއެންސީ) ގެ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި ރާމަފޯސާގެ މައްޗަށް މި ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އޭއެންސީން ވަނީ އޭ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރު ކުރުމަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލަން ވޯޓު ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ނުލިބުމުން މައްސަލަ ނުބަލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރާމަފޯސާ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެ ޤައުމުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް