ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 16:27
އިންޑިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
އިންޑިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
ރޮއިޓަރސް
އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާ ސިފައިން ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން
ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާ ސިފައިން ހަމަލާ ބަދަލުކޮށްފި
 
ޗައިނާއިން ބުނަނީ މިހާރު ބޯޑަރު ސަރަހައްދު ހަމައަކަށް އެޅިފައިވާކަމަށް
 
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ ސިފައިން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އިންޑިޔާ ސަރަހައްދަށް ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް އިންޑިޔާއިން ބުނޭ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާއާއި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ މެދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރާޖަނަތު ސިންގ ވިދާޅުވީ، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ ސިފައިން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އިންޑިޔާ ސަރަހައްދަށް ވަނަނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށެވެ. މި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުމުގައި ދެ ފަރާތުގެ ސިފައިންނަށްވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ މެދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހިނގާފައިވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މިލްކުވެރިކަމާމެދު އަރައިރުން އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުކަމުގައިވާ، އިންޑިޔާގެ އިރުއުތުރު ހިމާލަޔަން ސްޓޭޓްގެ ތަވަންގް ސެކްޓަރުގައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ޑިފެންސްއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި، ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ޕެޓްރޯލްކުރަމުން ދިޔަ ދެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ މެދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހިނގާފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ހިނގިއިރު ބައެއް ސިފައިން ވެއްޓި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެން މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި، ދެ ފަރާތުގެ ސިފައިންވެސް ވަނީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔެއްގެ ސަރަހައްދީ އިން ހުރަސްކޮށް އަނެއް ސަރަހައްދަށް ވަދެފައެވެ.

މި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ އިންޑިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ބަޔާނެއް ދެއްވާފައެވެ. މި ބަޔާނުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް އެހާ ބޮޑަށް ނުހިނގާކަމަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ސިފައިންނަށްވެސް ކުދި އަނިޔާތައް ވެފައިވާކަމަށާއި މާބޮޑު އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިންނަށް ވެފައި ނުވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕޯކްސް ޕަރސަން ވެންގ ވެންބިން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ބޯޑަރު ސަރަހައްދު މިހާރު ހަމައަކަށް އެޅިފައިވާކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އަންނަނީ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ސުލްހަ ގާއިމުނުވާހާ ހިނދަކު އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުނުވާނެކަމަށެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ 20 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، ޗައިނާ ސިފައިންގެ ހަތަރު މީހުން މަރުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް