ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:01
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ފޯރަމްގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ފޯރަމްގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަ
އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ޑްރޯން ހުއްދަ ދޭން ފަށަނީ
 
ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓް ކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދުތައް 71 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވޭ
 
ކޮވިޑު-19ގެ ކުރީގެ ޙާލަތު، 2019ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދުތަކާ އެއްހަމަ ކުރެވެނީ
 
މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހާސިލްކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ޑްރޯން މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ އަހަރުތެރޭ ދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޢާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަހުލާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިޠާބުގައެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރ ވަނީ މި ޚިތާބުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނަހުލާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގައި ޑްރޯން މެދުވެރުކޮށް ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރު ހުއްދަދޫކުރަން ފެށޭނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑި މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހާސިލްކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ކޮވިޑު-19ގެ ކުރީގެ ޙާލަތު، 2019ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދުތަކާ އެއްހަމަ ކުރެވުންދާ ކަމަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުދުހުންތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރީ 2019ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދުގެ 97 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީގައިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހުރީ 90 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީގައި ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި ޓްރާންސިޓް ކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދުތައް 2019ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދުތައް ފަހަނައަޅާގޮސް 71 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އެތެރޭގެ ވިއުގަ ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމައު އާ ދެމެދު އޮންނަ ވައިގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ރާއްޖެވަނީ ރުވަންޑާއާއެކު "އެއާ ސަރވިސަސް އެގްރީމެންޓު" ގައި ސޮއިކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި، ކަޒަކިސްތާނާއެކުވެސް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިއާއެކު 35 ޤައުމަކާއެކު ރާއްޖެއިން "އެއާ ސަރވިސަސް އެގްރީމެންޓު"ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާ އިން 27 ގައުމެއްގެ 43 އެއާލައިން ރާއްޖެއަށް މިހާރު އޮޕަރޭޓުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ " އޭވިއޭޓާސް ނެކްސްޓް ޖެން"ގެ ނަމުގައި ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށް ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯޑުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ދަށުން ކިޔެވި ފަރާތްތައް މިހާރު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ސަބަބުން އެއާ ނެވިގޭޝަން ދާއިރާގެ އިންސްޕެކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުވުމުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ބޯޓުތަކުގެ ޕައިލެޓް ރޭޓިންތައް އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕްލޭނަކީ މި ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް