ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 17:59
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒު އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒު އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ
ސައުދީ ގެޒެޓް
ޗައިނާގެ ރައީސް ސައުދީއަށް
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތަކަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ސައުދީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ޝީ ގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީ-ޗައިނީޒް ސަމިޓް ކުރިޔަށްދާނެ
 
ޗައިނާގެ ރައީސް ސައުދީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޑިސެމްބަރ 7ން ޑިސެމްބަރ 9ށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ދައުވަތަކަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ސައުދީއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ސައުދީ ގެޒެޓުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ސައުދީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޑިސެމްބަރ 7ން ޑިސެމްބަރ 9ށެވެ. ޝީ ގެ މިދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ސައުދީ-ޗައިނީޒް ސަމިޓް ނުވަތަ އެންމެމަތީ ވެރިންގެ ބައްދަލް ވުން ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

މިސަމިޓްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އާއި ރައީސް ޝީއެވެ. މި ސަމިޓްގެ ތެރޭގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް އެކުގައި ކުރިޔަށްދެވޭނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާ އެދާއިރާތަކުން ކުރިޔަށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާނެއެވެ. މި ސަމިޓުގައި ސައުދީގެ ވަލީއަހުދު އަދި ބޮޑުވަޒީރު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޝީ ގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މުހިންމު އެހެން ބައްދަލުވުންތަކެއްވެސް ކުރިޔަށްދާނެއެވެ. އެގޮތުން ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކާއި އަރަބިގައުމުތަކާއި ޗައިނާއާ އޮންނަ ގުޅުމަށް ބިނާކޮށް ގަލްފް ޗައިނާ ސަމިޓް ފޮރ ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އަރަބި-ޗައިނާ ސަމިޓް ފޮރ ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި ޝީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ސަމިޓްތަކުގައި ގަލްފު ގައުމުތަކާއި އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި ދެ ސަމިޓްގައި އެކިދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އެއްބާރުލުންދޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް