ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 08:40
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ނަފްސާނީ ބަލި
ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވެން ނެތް - ރައީސް
 
ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، އެ ބަލީގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި ފަރުވާ ދޭން ފެށުން
 
ނަފްސާނީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ މިކަމަށް އަޅައިނުލެވި، މެދުވެރިވެފައި އޮތް މައްސަލަތައް
 
ނަފްސާނީ ވޭންތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ކުދިން އަދި ޒުވާނުން ވެސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ

ނަފްސާނީ ވޭންތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް ފަރުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ވޭންތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ކުދިން އަދި ޒުވާނުން ވެސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ވޭނުގައި އުޅޭ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަދި އެއަށްވުރެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެއީ އަމުދުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެވެން އޮތް ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަފްސާނީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ މިކަމަށް އަޅައިނުލެވި، މެދުވެރިވެފައި އޮތް މައްސަލަތައް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ، ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާއި، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުން ކަމަށާއި، ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ފާހަގަވުމުން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހޯދަނީ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް، ކައުންސެލަރެއް، ނޫނީވިއްޔާ ތެރަޕިސްޓެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްވުރެ މާ ކައިރިން، އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން އެބަހުރި. ޢާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނަކީ އެންމެ ގާތުން އަދި އެންމެ އަވަހަށް އެކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މީހުން. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދޭ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ނުވަތަ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ހޯދިދާނެ. މި ޤައުމީ ކެމްޕެއިންގައި ބާރުއަޅާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ މިއީ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، އެ ބަލީގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި ފަރުވާ ދޭން ފެށުން ކަމަށެވެ. އެކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނީ، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން އެ ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް، މިކަމުގައި އެންމެ މުހިންމީ، ނަފްސާނީ ބަލި ނުވަތަ ނަފްސާނީ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާ ކަމުގެ ޢަލާމާތްތައް، އޭގެ ކުރީކޮޅުގައި ދެނެގަތުން ކަމަށާއި، އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް މިއަހަރު ހެދި ރެޕިޑް އެސެސްމެންޓުން ފާހަގަވި މުހިންމު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަށާފައިވާ "ކިހިނެއް؟" ކެމްޕޭނަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީވެސް މި ކެމްޕެއިންގެ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާއިރު، ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ފަސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި