ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 15:50
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދާ މީހާ
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދާ މީހާ
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ
މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހަކު ހޯދަނީ
 
މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު މި މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބ. ކަމަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް

މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ބޭނުންވެ، ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބ. ކަމަދޫ، ސުވާސާގެ، މުޙައްމަދު ރާފިލް ރިޔާޟް (24އ) އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ، މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 2022 ޑިސެމްބަރު 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9991442ށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް