ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:15
ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު
ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޙަވާލުކޮށްފި
އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 26 ޖެނުއަރީ 2021 ގައި

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމާ ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު އާދިލު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 26 ޖެނުއަރީ 2021 ގައެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 8 މާރިޗު 2021 ގައެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.

2 ފަންގިފިލާއަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރި ޚާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ 10 އެނދުގެ އެމަރޖެންސީ ޔުނިޓު (އީ.އާރް) އަށާއި، ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. އެގޮތުން އީ.އާރް ޔުނިޓުގައި ހައިޑިޕެންޑެންސީ 4 އެނދު، ލޯޑިޕެންޑެންސީ 4 އެނދު ހުންނާނެއެވެ.

ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަލާއިރު، އަލްޓްރާ ސައުންޑު ސްކޭން 2 ރޫމާއި، އެކްސްރޭ 2 ރޫމާއި، މެމޮގްރަފީ ރޫމާއި، ސީޓީ ސްކޭން ރޫމް އަދި އެމްއާރުއައި ރޫމް ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި 2 ތިއޭޓަރުގެ ތިއޭޓަރު ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ކަށީގެ ސާޖަރީތަކަށް ޙާއްސަ ތިއޭޓަރަކާއި، އެހެނިހެން ސާޖަރީތަކަށް ޙާއްސަ ތިއޭޓަރެކެވެ. އަދި ލެބޯޓަރީއެއް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާއިރު، މިލެބޯޓަރީ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދާނެކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ފިޒިއޮތެރެޕީ ޑިޕާޓްމަންޓަށާއި، 10 ކޮޓަރީގެ ޕްރައިވެޓް ވޯޑަކަށެވެ. މިއާއެކު އުނގޫފާރު ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމުގެ ޢަދަދު 16 އަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޢިމާރާތުގެ ޓެރަހުގައި 310 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާ ޕެނަލް ވަނީ ހަރުކޮށްފައެވެ.

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އާދީލާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން ވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް