ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 20:36
ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފްލެޓް
ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފްލެޓް
އަވަސް
ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް
ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް އަމިއްލަކުރަން ހުށަހެޅި މީހުންގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދީފި
 
ސިނަމާލެ ހަތަރެއްގެ ފްލެޓްތައް އަމިއްލަކުރަން ހުށަހެޅި މީހުން، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 540،945ރ. ދައްކަންޖެހޭ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފްލެޓް އަމިއްލަކުރަން ހުށައަޅާފައިވާ މީހުންނަށް، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މާފުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ, ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ގޮތަށް ނިންމީ އެ ކައުންސިލުން އެކަމަށް އެދިފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައި، ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސިނަމާލެ 4 ފްލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވަނީ އެފްލެޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް ދެއްކުމަށް އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިއާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ "ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދާ އަނބުރާ ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުގެ" ދަށުން، މިފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ނުލިބޭނެ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެކަން ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ސިނަމާލެ ހަތަރެއްގެ ފްލެޓްތައް އަމިއްލަކުރަން ހުށަހެޅި މީހުން، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 540،945ރ. ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

ވިލިމާލެ ފްލެޓްތައް އަމިއްލަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 40 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ނިންމީ މާލޭގައި ހުރި އެހެން ފްލެޓްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވިލިމާލޭގައި ހުރި ފްލެޓްތައް އަމިއްލަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް ދިނުމަށާއި، ވިލިމާލެއާއި މާލޭގައި ހުރި 06 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މާފްކޮށްދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް