ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 18:38
އައިޑީ ކާޑު
އައިޑީ ކާޑު
ސިމާހާ ނަސީމް
އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް
އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑިކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭނީ ފެބްރުއަރީ 22އާ ހަމައަށް
 
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓުވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހެދީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ދަތުރު ކުރެވޭނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީއާ ހަމައަށް ކަމަށް އަންގައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ހުސައިން ނަޒީފް ސޮއިކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ވަނީ ސާކިއުލާއެއް ފޮނުއްވާފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ފޮނުއްވެވި މި ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރު ކުރެވޭނީ 22 ފެބްރުއަރީ 2023އާ ހަމައަށެވެ.

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އަައިޑީކާޑު ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރު ކުރާތާ މިހާރު ދެ އަހަރު ވެދާނެއެވެ.

Advertisement

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި އައިޑީކާޑުގެ އިތުރުން ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ގޮތުގައި ޕާސްޕޯޓާއި ޑްރައިވިން ލައިސެންސާއި އެއަރޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ ފާސް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ އެކި ކަންކަމުގައި ލުއިތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދީފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާތީ ކުރިން ދީފައިވާ ލުއިތަކާއި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އުވާލައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް