ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:43
އައިޑީ ކާޑު
އައިޑީ ކާޑު
ސިމާހާ ނަސީމް
އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާ ކުރުން
އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާ ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހިންގެ ޘަޤާފަތް އަދި ދިވެހިންގެ އައިޑެންޓިޓީ ރަމްޒު ކޮށްދޭންވާނެ
އެފަރާތުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ހުށަހަޅާ ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރިހަމަކަމަށް ބަލާނެ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (އައި.ޑީ ކާޑު) ފަރުމާކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރް) އިން ވަނީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކޮށް ސަލާމަތީގޮތުން ފުރިހަމަ އިތުބާރާ ޔަޤީންކަން އޮންނަ ޒަމާނީ ސެކިއުރިޓީ ފީޗާރސްތަކާއެކު ސްމާޓް އައިޑީ ކާޑެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޑީއެންއާރުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވާނީ އެފަރާތުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ހުށަހަޅާ ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރިހަމަކަމަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލު އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފަރުމާކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަކާއި، ފަރުމާގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންސެޕްޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

އަދި ކޮންސެޕްޓް ދައްކައިދިނުމުގެ ގޮތުން އައިޑީ ކާޑުގެ ދެފުށާއި ހޮލޮގްރާމްގެ ފުރިހަމަ ކުރެހުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ކުރެހުމަކާ ކުލައަކުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިންގެ ޘަޤާފަތް އަދި ދިވެހިންގެ އައިޑެންޓިޓީ ރަމްޒު ކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އައިޑީ ކާޑު ފަރުމާކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ފިކުރުގެ އަސާސްތައް ބިނާކުރަންވާނީ ދިވެހިންގެ މާއްދީ އަދި މަޢުނަވީ ތަރިކައާއި މާއްދީ އަދި މަޢުނަވީ ޘަޤާފަތުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެސް ޑީއެންއާރުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ މޮޅު ކޮންސެޕްޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއް ހޮވާނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން މިކަމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއިންނެވެ. އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް ބިނާކޮށް، އެފަރާތުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރުގެ އިތުރުން، ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންސެޕްޓްގެ ފެންވަރާއި ފުރިހަމަކަމަށް ބަލާނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮންސެޕްޓް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިކުރުގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއި، ކޮންސެޕްޓްއިން ދިވެހިންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ރަމްޒުކޮށްދީފައިވާ މިންވަރަށްވެސް ބަލާނެއެވެ.

އައިޑީ ކާޑު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފަރުމާކުރި ފަރާތަކަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 01 ޑިސެމްބަރު 2022 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް