ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:44
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީގެ ޚިދުމަތްތައް
އެމްޓީސީސީ ވަރުގަދަވެއްޖެ، މިއީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ގުނާލެވޭ ކުންފުންޏެއް : އާޒިމް
 
450-500 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ހެވީ އިކުއިޕްމެންޓްސް މިހާރު އެ ކުންފުނީގައި އެބަހުރި
 
ކުންފުނީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ މުވައްޒަފުންކަމަށް އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ވަރުގަދަވެފައިވާ ކަަމަށާއި މިހާރު އެ ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ގުނާލެވޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެމްޓީސީސީ އިން ހިންގަމުން އައީ ޖުމުލަ 20 ވަރަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ބަދަލުވެފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެމްޓީސީސީއިން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަމުންދާ އިރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހިންގާ ރަށެއް މަދު ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތަކާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 450-500 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ހެވީ އިކުއިޕްމެންޓްސް މިހާރު އެ ކުންފުނީގައި އެބަހުރިކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ކުރިއާއި އަޅާ ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 50% އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މިހާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ކުންފުންޏަކަށް އެމްޓީސީސީ ވެފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަކީ ގާބިލް ތަޖުރިބާހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީ އިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ މުވައްޒަފުންކަމަށް އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ