ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:13
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މައުސޫމު މުއާމަލާތެއް ހިންގިނަމަ، ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި އަވަސްވެގަންނާނީ އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަން: ދައުލަތް
 
ވ. އާރަށުގެ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވަނީ ނުނިޔަތް ލައިގެންކަން ފެންނަން އޮތްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި
 
ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްތައް ކަނޑައަޅުއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 
ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިއެކިއުންތަކަކީ ޝަރީއަތަށް ބަަލައިގަނެވޭނެ ހެކިތަކެއް

ވ. އާރަށުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ މެދުގައި ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މައުސޫމު މުއާމަލާތެއް ހިންގެވިނަމަ، ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި އަވަސްވެގަންނާނީ އެކަމުގެ ހެކި ދައްކަންކަމަށް، ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު ގަބޫލުކުރެއްވޭކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ބޭއްވި މި އަޑުއެހުމަކީ، ހެތްކާގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. އެގޮތުން އިސްގާޒީ ޝަކީލު ވަނީ، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިއެކިއުންތަކަކީ ޝަރީއަތަށް ބަަލައިގަނެވޭނެ ހެކިތަކެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، ހެތްކާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން ކުރިއަށްގެންދަވާފައެވެ.

ހެތްކާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގަބޫލުކުރުމަކީ ސިއްރުން ކުރާ ކަންކަން ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކު ފާޅުގައި އެމީހަކީ ރިޝްވަތު ދިން މީހެކޭ ނުބުނާނެކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ޔާމީނުގެ ދައުރަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގައިވާގޮތުން، ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްތައް ކަނޑައަޅުއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އެހެން ބޭނުމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށެއް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭނީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އެރަށެއް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެއްވުމުންނެވެ. 

އާންމު އުސޫލަކުން މި ކަން ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެގިނަމަވެސް، ވ. އާރަށުގެ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވަނީ ނުނިޔަތް ލައިގެންކަން ފެންނަން އޮތްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެން އަހުމަދު އަދީބު ހެކިބަސްދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވ. އާރަށާ ގުޅޭގޮތުން ޔާމީން އޭނާއަށް ގުޅުއްވިކަމަށާއި، އެރަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ކެބިނެޓްގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ޔާމީން ފޮނުއްވިކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެގޮތަށް އެ ކައުންސިލުން ނިންމިކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވިއެވެ.   

އަދި ޔާމީން އަދީބަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި، ޔޫސުފް ނައީމަށް އެ ރަށް ބަދަލުކުރަން ވިދާޅުވިކަމަށާއި، އެރަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރީވެސް ޔޫސުފް ނައީމް އެ ރަށް ބޭނުންވާތީ، ބުނެގެން ކަމަށްވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިކަމަށް އަދީބު ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލަށްވެސް ދައުލަތުން ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެކަންކަން ދައުލަތުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓުމަންޓުތަކާއި ހެކިތަކުން އެނގޭކަަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަހުމަދު އަދީބާއި އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ ހެކިބަހަށް ކޮރޮބޮރޭޓްކުރުމަށް ދައުލަތުން އިތުރު ހެކި ހުށައަޅާފައިވާނެކަންވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ދިފާއީ ހެކިންނާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި ހާމަނުކުރާ ހެކިތަކެއް ޝަރީއަތުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ސިޔާސީ ވަކި މޯޓިވެއް ހާޒިރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންތަކެއްކަމަށް ބެލެވެން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އެފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި ހެކި ހާމަކޮށްފައި ނުވަނީ ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކިދާނެތީކަންވެސް ދައުލަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ތަހުގީގު ނިމި ޝަރީއަތް ފެށުމުން ދެފަރާތުންވެސް އެއް ހެކިތަކާއި ލިއުންތަކެއް ހުށަހެޅިކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކީލު ވިދާޅުވީ އެ ހެކިތަކުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މައުސޫމު މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިވާނަމަ ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި އަވަސްވެގަންނާނީ އޭނާގެ މައުސޫމުކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ހެކިތަކެއް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ހާމަކުރުމަށްކަމަށް، ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު އެނގިގެންދާކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދިފާއީ ހެކިން ގިނަ ކަންކަން ހަނދާނުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ހެކިންނަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ ހެކިތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުން ސުވާލުކުރެއްވިއިރު ވަރަށް ކުދިކުދި ތަފްސީލުތަކަށްވެސް ސާބިތުކަމާއެކު ދިފާއީ ހެކިން ޖަވާބުދެއްވިކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
0%
0%
0%
14%
71%
ކޮމެންޓް