ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 19:17
8 ބިލިއަންވަނަ ކުއްޖާ
8 ބިލިއަންވަނަ ކުއްޖާ
އެންޑީޓީވީ
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 8 ބިލިއަނަށް
 
އދ.ން އަންދާޒާކުރާގޮތުގައި އާބާދީ 9 ބިލިއަނަށް އެރުމަށް 15 އަހަރު ނެގުން އެކަށީގެންވޭ

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 8 ބިލިއަނަށް މި ވަނީ އަރާފައެވެ. 8 ބިލިއަން ވަނައަށް އުފަންވިކަމަށް ރިކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގެ ޓޯންޑޯގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި، ދަންވަރު 1:29 މިނިޓްގައި އުފަންވި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ފިލިޕީންސްގެ ކޮމިޝަން އޮން ޕޮޕިއުލޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކޮށް ފޭސްބުކަށް އެކުއްޖާއާއި މަންމަގެ ފޮޓޯ ލާފައެވެ. 8 ބިލިއަން ވަނައަށް އުފަންވި ކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ވިންސް މަބަންސަގްއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 7 ބިލިއަނުން 8 ބިލިއަނަށް އެރުމަށް ނަގާފައިވަނީ 11 އަހަރެވެ. އދ.ން އަންދާޒާކުރާގޮތުގައި އާބާދީ 9 ބިލިއަނަށް އެރުމަށް 15 އަހަރު ނެގުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އާބާދީ އިތުރުވަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ޗާޓް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވާ މިންވަރު ބޮލަކުން ބޮލަކުން ގުނަމުން ދިއުމަކީ މާފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އދ.ގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ، ޔޫއެންއެފްޕީއޭއިން އަންނަނީ އެކަން ކުރަމުންނެވެ.

7 ބިލިއަން ވަނައަށް އުފަންވި ސާދިޔާ ސުލްތާނާ އޮއިޝީ، އަދި 6 ބިލިއަން ވަނައަށް އުފަންވި އަދުނާން މެވިޗް

7 ބިލިއަން ވަނަޔަށް އުފަންވި ސާދިޔާ ސުލްތާނާ އުފަންވެފައިވަނީ ބަންގްލާދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާއާ ކައިރި ހިސާބަކަށެވެ. އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ސާދިޔާއަކީ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނެކެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާގެ މާލީހާލަތު މިއަދު ހުރިގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ވަނީ މަންމައަށް ބަދިގޭގައި އެހީތެރިވުމަށް މަޖްބޫރުވެފައެވެ.

ސާދިޔާގެ އާއިލާއިން ކުރަމުން އައި ފޮތީގެ ވިޔަފާރި ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ބަނގުރޫޓުވިއެވެ. އެހާހިސާބުން އެ އާއިލާއިން ރަށްފުށު ހިސާބަކަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް އެހިސާބުގައި ކުޑަވާނެތީއެވެ. އެއީ އާއިލާގައި ތިބި ތިން އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމު މެދުކެނޑުނަނުދީ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު އުފަންވެފައިވާ ސާދިޔާއަކީ އާއިލާގެ އެންމެ ކުޑަ، އަދި އާއިލާއަށް ލިބުނު "ލަކީ ޗާރމް"އެއް ކަމަށް އެއާއިލާއިން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ދެ އަންހެން ކުދިން ކުރިން ލިބިފައިވުމާއެކު، ޝާދިޔާ އުފަންވިއިރު ބައްޕަ އުންމީދުކޮށްގެން ހުރީ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބުމަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ހުރީ ތިންބެއިންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

ސާދިޔާ އުފަންވި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންގްލާދޭޝްގެ އާބާދީއަށް އެކަނިވެސް 17 މިލިއަން މީހުން ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. މިބަދަލާއެކު އެގައުމަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއްވެސް އައިސްފައިވެއެވެ. 80ގެ އަހަރުތަކުގައި ބަންގްލޭދޭޝްގެ އަންހެނަކު އާންމުގޮތެއްގައި 6 ކުދިން ވިހައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހޯދަނީ ދެކުދިންނެވެ. މިއީ ކުދިންނަށް ތައުލީމް ދިނުމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާއެވެ. އަދި ތައުލީމީ އަންހެނުން ގިނަވިވަރަކަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މުސްތަގްބަލް އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅައެވެ. ބޮޑެތި އާއިލާތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ހުރިހާގޮތަކުން ބެލިޔަސް އުނދަގޫ، ޚަރަދު ބޮޑުކަމެއްކަން ގަބޫލުކުރާލެއް ބޮޑެވެ. މަދު ކުދިން ތިބުމުން ކުދިންގެ ތައުލީމަށާއި ސިއްހަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފަސޭހަވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަށް އަންގާރަ ދުވަހު 8 ބިލިއަން ހަމަވިކަން ފާހަގަކޮށް، އދ.ގެ ކަމާބެހޭ އޭޖެންސީ ޔޫއެންއެފްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ "8 ބިލިއަން އުންމީދު، 8 ބިލިއަން ހުވަފެން، 8 ބިލިއަން ފުރުސަތު، އަޅުގަޑުމެންގެ ދުނިޔެއަކީ މިއަދު 8 ބިލިއަން މީހުންގެ ވަޒަނެއް" މިހެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް