ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:47
ނޭޝަނަލް ސްކިލް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ
ނޭޝަނަލް ސްކިލް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ
"ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ" ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ
 
އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހާއްސަ އެކްސްޕޯއެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

"ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ 2022" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އަކީ މި ނޮވެމްބަރު 18 އިން 19 އަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާ އެކްސްޕޯއެކެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ހުރި ދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

މިއީ ޒުވާނުން ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯއެކެވެ. މި އެކްސްޕޯގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިން ލިބުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލުވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުގެ ދާއިރާގެ ތަފާތު މައުޟޫތަކަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތައް ބާއްވާނެއެވެ. މިއީ އެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެެއްގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އަންގައިދިނުމަސް ބާއްވާ އެކްސްޕޯއެއް ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޛޭގައި މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ޓިވެޓް ސެންޓަރުތަކާ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ ކަމާގުޅުންހުރި ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުންވެސް ބައިވެރިވެ މައުލޫމާތު ދޭނެއެވެ.

އެކްސްޕޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ ވީހާވެސް ގިނަ ޒުވާނުން މި އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން އެ ދާއިރާއެއްގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ދެނެގަނެ އެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބުމުން މަސައްކަތަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދާއިރާތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހިތު ތެރޭގައި ނުއުފެދެނީ އެ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ނުހުންނާތީ. މި އެކްސްޕޯގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ގޮސް ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ހުނަރަކީ ކޮބައިކަމާއި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެއިން ލިބެނީ ކިހާ އާމްދަނީއެއްކަން އެނގިގެންދާނެ.
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން މި އެކްސްޕޯއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ލަކީޑްރޯއެއް ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ. މި ލަކީޑްރޯއިން ހޮވޭ ހަތަރު ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން، ބާސެލޯނާގައި ޕައިލެޓުކަން ކިޔެވުމަށާއި މެލޭޝިއާގައި ކަލިނަރީ އާޓްސް އާއި އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިނިންގ ކިޔެވުމަށާއި ޖޯރޑަންގައި އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް ކިޔެވުމަށް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި ދޭ މައުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ މި އެކްސްޕޯގައި 30 ސްޓޯލަކުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން 12:00 އަށެވެ.

މިއީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ހިންގާ "މީރީ" ޕްރޮޖެކްޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބާއްވާ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް