ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:11
ޓޭޒަރ ގަންއެއް ހިފައިގެން ހުރި ފުލުހެއް
ޓޭޒަރ ގަންއެއް ހިފައިގެން ހުރި ފުލުހެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓޭޒާ ގަން ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރުމަށް މިއަހަރު ޓޭޒަރ ގަން ތައާރަފުކުރަނީ
 
ފުލުހުން ބޭނުން ކުރާނީ އެކްސޮން ކުންފުނީގެ އެންމެ އެޑްވާން ޓޭޒަރގަން
 
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ 25 ޓޭޒަރ ގަން
 
ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރުމަށް ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ތަމްރީނު ހަދަމުން

ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނަށްވެސް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމް ސެކްޓަރުން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް، ކުށް މަދު މުޖުތަމައަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ސަލާމަތީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުށް ހިނގާ މިންވަރާއި ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައި އެކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފުލުހުން އިކުއިޕްކޮށް، ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދެމުން ދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހަމީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިއަދުގެ މާހައުލަށް ފުލުހުން ތިބެން ޖެހޭނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅޭ ފުލުހުންނަށްވެސް ރައްކާތެރިކަން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ފޯސް އޮޕްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި "ކޮންޑަކްޓިވް އެނަރޖީ ވެޕަން" ނުވަތަ ޓޭޒަރ ގަން ތައާރަފު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ބޭނުން ކުރާނީ އެކްސޮން ކުންފުނީގެ އެންމެ އެޑްވާން ޓޭޒަރ ގަން ކަމަށްވެސް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޭޒަރ ގަން އަޅުގަނޑުމެން މި ތައާރަފުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކާ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ޓެރަރިޒަމާ، ވައިލެންޓް ކުށްތަކާ، ކަނޑިއާ، ކަތިވަޅިއާ، ވަޅި ހިފައިގެން އުޅޭ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން ތިބިއިރު، މި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހުސްއަތާ ނުކުމެ މިކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު

ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރުމަށް ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ތަމްރީނު ހަދަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ދެ ބެޗެއްގައި، ވިއްސަކަށް އޮފިސަރުން ފަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ނިންމާފައިވާކަމަށާއި، އެ ތަމްރީނުތައް އެއްކޮށް ނިމުމުން، އެ ގަންތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ 25 ޓޭޒަރ ގަންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ، އިތުރު ޓޭޒަރ ގަންތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގަންތަކަކީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭއަށްވުރެ ރައްކާތެރި އެއްޗެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ވަނީ ޓޭޒަރ ގަން ބޭނުންކުރާ ގޮތްވެސް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
20%
0%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް