ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:01
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް
ޕެންޝަން އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް
މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް ފަށައިފި
 
ފައިނޭންސް ފޯރަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުޟޫޢަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުން"
 
މި ފޯރަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމެއް

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފަށައިފިއެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ މޯޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު ޢަލީ ހާޝިމްއެވެ. މި ފޯރަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމެކެވެ. ފައިނޭންސް ފޯރަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުޟޫޢަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުން" މި މަޢުޟޫއެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވަނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި، އިގްތިސާދު، ސިޔާސީ، ޢިލްމީ، އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިހާރު އެކުލެވިފައިވާގޮތާއި، ފައިނޭންޝަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި، ފުރިހަމަ މާލީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައްޖޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ގެންނަން ޖެހޭ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުންތަކާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާލީ ދާއިރާގެ އެކިފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ފޯރަމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ. ކޯ ސްޕޮންސަރުންނަކީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކާއި، މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް އެންޑް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ. ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކީ އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސްއެވެ. އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރުންނަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕަރޭޝަން އަދި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބެންކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް