ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 17:12
މަސް ދޯންޏެއް
މަސް ދޯންޏެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދޯނިތަކުގައި ފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް، ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ލޯނު ދެނީ
 
200 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުގައި ސިސްޓަމްތައް ހަރުކުރާނެ
 
ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްޑީއެފްސީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް
 
ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 31 ޑިސެމްބަރު 2022

މަސް ދޯނިތަކުގައި ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ސީ ވޯޓަރ (އާރްއެސްޑަބްލިއު) ނުވަތަ ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށާއި، ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސިންގއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މިއީ ސަރުކާރުގެ ނޫ އިގްތިސާދު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާކަންމަތީ ގިނަ ވަގުތު ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ފަހިކޮށްފިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމުގެ ފަހި މޫސުމުގައި އައިސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބި، މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިއެސްޑީބީ)އާއެކު ސައިކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ދޯނިތަކުގެ ވަތުތަކުގައި ފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އެ އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ. މި ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހިގެންދާނީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ން ހުޅުވާލާ ފައިނޭންސިންގ ސްކީމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން 200 މަސްވެރި އުޅަނދުގައި މި ސިސްޓަމްތައް ހަރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 100 އުޅަނދުގައި ފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް ހަރުކުރާނެއެވެ. މި ފިޔަވަހި ކުރިއަށްދާނީ 2022 އަދި 2023ގައި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސެއް އޮތް، އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކަށާއި މިހާރުވެސް މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަށެވެ. އަދި އެ އުޅަނދު ވާން ޖެހޭނީ 50 ފޫޓަށްވުރެ ދިގު، މަދުވެގެން 15 ޓަނުގެ މަސް ރައްކާކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީ ހުރި އުޅަނދަކަށް ކަމަށާއި އެ އުޅަނދުގައި ފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވޭނެ ޖާގަ ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ، އެ ލޯނު ދައްކަމުންދާ ގޮތާއި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކުރާނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އުޅަނދާބެހޭ މައުލޫމާތާއި އެއުޅަނދަށް ބޭނުންވާ އާރްއެސްޑަބްލިއު އަދި ސޯލަރ ޕެކްގެ ކެޕޭސިޓީ ދެނެގަންނާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ބެލުމަށްފަހު ފައިނޭންސިންގ ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް ހުޅުވާލާނެއެވެ.

ދެވަނަ މަރުހަލާގައި ސަޕްލަޔަރުންގެ ލިސްޓުން ޚިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޭނެކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ޚިޔާރުކުރާ ސިސްޓަމަށް ބެލުމަށްފަހު ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްދިނުމާއި ސިސްޓަމް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްޑީއެފްީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00އެވެ. ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށް އެ އުޅަނދެއްގައި ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށްވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް