ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 14:30
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖުކުރަނީ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަޅުމުގައި އިހްތިޖާޖުކުރަނީ
މަޖިލިސް
ޓެކްސް ބޮޑުކުރާ ބިލު
ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރީ ގޯސްކޮށް، މެންބަރުންގެ ޑިމާންޑާއެކު އަންގާރަ ދުވަހަށް ޓެކްސް ބިލުގެ ވޯޓު އެޖެންޑާކޮށްފި
ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިއުން ރިޔާސަތުން ނުކިޔާ
މިއަދު ބަހުސް މަރުހަލާގައި މީހަކު ވާހަކަދައްކަން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ތިންވަނަ ކިއުން ނުކިޔާ ކޯރަމް ނެތްކަމަށް ބުނެ އެ ނިންމާލީ
ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލަން ބޭނުންވެގެން، 3 ވަނަ ކިއުން ނީއްވާ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިންމަވާލެއްވި

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވޯޓަށް ނާހާ މަޖިލިސް ނިންމާލުމަކީ ރިޔާސަތުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށާއި، މެންބަރުންގެ ޑިމާންޑާއެކު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ވޯޓަށް އަހަން ތާވަލުކޮށްފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ، އަދި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަށާއި، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ބަހުސްކުރައްވަން ބޭނުން ނުވި ކަމަށެވެ. ދެން އޮންނާނީ ބިލުގެ 3 ވަނަ ކިޔުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލަން ބޭނުންވެގެން، 3 ވަނަ ކިޔުން ނީއްވާ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިންމަވާލެއްވި ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވި ގަވާއިދުގައި އިންނަ ގޮތަށް ބިލުގެ 3 ވަނަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު، ވޯޓަށް އަހަން ރަނގަބީލު ޖަހާނެ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން 5 މިނެޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ދޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން އަލަމުކުރައްވަނީ ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަމަށާއި، ތިންވަނަ ކިއުން އިއްވުމެއް ނެތި އަދި ރަނގަބީލެއް ޖެހުމެއް ނެތި ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވި ކަމަށެވެ.

ވޯޓަށް އަހަނީ ބޭނުންވީމަ ބޭނުންވާ ދުވަހަކު. މަސައްކަތް ނިމިފައި ހުރި ނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވޯޓަށް އެހޭނެ. ދެން މިއަދު ބަހުސް މަރުހަލާގައި މީހަކު ވާހަކަދައްކަން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ތިންވަނަ ކިއުން ނުކިޔާ ކޯރަމް ނެތްކަމަށް ބުނެ އެ ނިންމާލީ. ވަގުތުކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު ޖެހުމަށްފަހު.
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ، އަދި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވޯޓު ދިނުމަށް މަދުވެގެން 44 މެންބަރުން ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ބިލުގެ ވޯޓުގަޑީގައި މެންބަރުން ތަޅުމުގައި ނެތް ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތެރޭގައި މެންބަރުން ތިބި ކަމަށާއި، ވޯޓުގެ ރަނގަބީލާއެކު ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މެންބަރުންގެ ޑިމާންޑާއެކު މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒުން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވަނީ ބިލުގައި ހިމެނިގެން ވަނީ 3 ކިޔުން ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ކިޔުމަކީ ބިލު ތާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ބިލުގެ ސުރުހީ މަޖިލީހަށް އިއްވާ އިއްވުމެވެ. ދެވަނަ ކިޔުމަކީ އެ ބިލާމެދު އާންމުކޮށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުހަލާއާއި ކޮމިޓީއެއްގެ މަރުހަލާގައި ބިލު ތަފްސީލުކޮށް ދިރާސާކޮށް އިސްލާހުކުރެވެމުންދާ މަރުހަލާއެވެ.

ތިންވަނަ ކިޔުމަކީ ކޮމިޓީއެއްގެ މަރުހަލާ ނިމިގެން މަޖިލިހުން ރިއާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ބިލާމެދު ކުރެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ބަހުސްގެ މަރުހަލާއާއި އެ ބަހުސް ނިމުމުން، ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ބިލުގެ ސުރުހީ އިއްވާ މަރުހަލާއެވެ. 

ނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިއުން ރިޔާސަތުން ނުކިޔައެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު ނުޖަހާ ކޯރަމް ހަމަނުވާކަމަށް ބުނެ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް