ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 14:53
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އާއި މިނިސްޓަރު ސިއާޓޯ ބަޔާން އިއްވެވުން
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އާއި މިނިސްޓަރު ސިއާޓޯ ބަޔާން އިއްވެވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އާއި ހަންގޭރީގެ ގުޅުން
މަހުގެ ޑިއުޓީ މަޢާފްކޮށް، ފްރީ ވިސާ ދިނުމަށް ހަންގޭރީން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި
މިނިސްޓަރު ސިއާޓޯ ވަނީ ރާއްޖެއާ އެކު ހަންގޭރީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
މިނިސްޓަރު ސިއާޓޯ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އިރު ނަގާ ޑިއުޓީ މައާފްކޮށްދިނުމަށާއި، ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ވިސާއާ ނުލާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމަށް ހަންގޭރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޕީޓަރ ސިއާޓޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަމުންދާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާ އެކު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާތަކުގައި އިއްވެވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި މިނިސްޓަރު ސިއާޓޯ ވަނީ އެކަމުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ މަޢާފްކޮށްދީފައި ނުވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލުކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގައި ހަންގޭރީން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ސިއާޓޯ ވަނީ ރާއްޖެއާ އެކު ހަންގޭރީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވިސާ ފެސިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ހަންގޭރީން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވިސާ ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޔޫރަޕުގެ ފަސް ގައުމަކަށް ވިސާ ހޯދުމުގައި ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަންގޭރީ އިން ރާއްޖެ އަށް ވެދޭ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް ވަނީ މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. ހަންގޭރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޕީޓަރ ސިއާޓޯ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް