ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:58
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަނީ
މަޖިލިސް
ދައުލަތުން ދޭ ސަބްސިޑީ
ދައުލަތުން ދޭ ސަބްސިޑީގެ ނިޒާމު މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޭރުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓްރީ
 
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވުމަކީ ބަޖެޓަށް ހުރި ހިރާހެެއް
 
ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކުރުމުގެ އެއް މަގުސަދަކީ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން
 
ބަޖެޓު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަޖެޓު ހެދުމުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވޭ

ދައުލަތުން ދޭ ސަބްސިޑީގެ ނިޒާމު މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޭރުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކުރަމުންދާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކުންފުނިތަކަށް ބަޖެޓުން ސަޕޯޓްކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަންކަން ހިމެނުމުގެ މަރުހަލާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަޖެޓު ހެދުމުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ވަނީ ރާވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުން ދޭ ސަބްސިޑީގެ އިންތިޒާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ސަބްސިޑީތަކުގެ ނިޒާމުތައް މުރާޖާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާ އެކު، މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކުރުމުގެ އެއް މަގުސަދަކީ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި، މި އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ދައުލަތަށް އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ފަހިކުރުންކަން ފާހަގަކޮށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވުމަކީ ބަޖެޓަށް ހުރި ހިރާހެެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ ޑިވިޑެންޑްއަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މުހިއްމު ވަސީލަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސްއަށާއި ކުރިއަށްހުރި އަހަރުތަކުގައި ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ޕްރޮފިޓަބިލިޓީއަށް ބަލައި، ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ 4 އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރަށް ޑިވިޑެންޑް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިވިޑެންގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންދަނީ އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ މަދުންކަމަށް ބަޖެޓުގައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ޑިވިޑެންޑް ދެއްކުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިތުރުކުރުމަށް، ޑިވިޑެންޑް ދެއްކުމާއި އަޅައިކެނޑުމުގެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް