ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:52
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކައުންސިލުތަކުގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލުތައް
ކައުންސިލްތަކުގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލުތައް ގަވާއިދުން ނުދައްކާތީ ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިނުވާ ޚަރަދުތައް ކުރަން މަޖުބޫރުވޭ: މިނިސްޓްރީ
 
ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ
 
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކަރަންޓު، ފެން އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ދަތިވޭ
 
ގިނަ ކައުންސިލްތަކުން އަދިވެސް ގަވާއިދުން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑްކުރަމުން ނުދޭ

ކައުންސިލްތަކުގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލުތައް ގަވާއިދުން ނުދައްކާތީ ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިނުވާ ޚަރަދުތައް ކުރަން މަޖުބޫރުވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ބަޖެޓުގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު މިންވަރެއް ކައުންސިލުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ކައުންސިލްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ގަވާއިދުން ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑުކޮށް، ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަކީ މުޅި ސަރުކާރުގެ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓްތަކުގެ ސައްހަކަމާއި ކޮލިޓީ ކަށަވަރުކޮށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި، ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް މާލީ ކަންކަން ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރުކުރަން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލްތަކުން އަދިވެސް ގަވާއިދުން އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފުސީލު ސިސްޓަމްގައި ރެކޯޑްކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެލިނަމަވެސް 200 ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން 134 ކައުންސިލެއްގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ރެކޯޑުކުރަމުން ނުދާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މުސްތަގުބަލުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބްލޮކް ގްރާންޓް ބެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ އަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ފިސްކަލް ޕާފޯމަންސް ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑެއް 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިތުރުކޮށްފައިވާކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މިންގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ސިސްޓަމްގައި ރިކޯޑުކުރަމުންދޭތޯ ބަލާފައިވާނެކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަރުވާތެރި ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްތަކުގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލުތައް ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުގެންދާތީ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކަރަންޓު، ފެން އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ދަތިވެ، ސަރުކާރުން އެ ކުންފުނިތަކަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭ ހާލަތްތައް ކުރިމަތިވަމުންދާކަންވެސް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމުގައި ވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ، ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިނުވާ ޚަރަދުތައް ކުރަން މަޖުބޫރުވާ ކަމަށެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 6 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ނުދައްކައި ހުރި ޔުޓިލިޓީ ބިލުތައް 47 ކައުންސިލެއްގައި ހުރި އިރު، 3 މަހާއި 6 މަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ވަންދެން ނުދައްކައި ހުރި ބިލުތައް 13 ކައުންސިލެއްގައި އެބަހުރިކަމަށެވެ.

މި ހިރާސް ކުޑަކޮށް ގަވާއިދުން ޔުޓިލިޓީ ބިލުތައް ދައްކަމުން ދިއުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން، ފިސްކަލް ފޯމިއުލާގައި މި އަހަރު ހިމަނާފައިވާ ފިސްކަލް ޕާފޯމަންސް ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން ބިލްތައް ނުދައްކައި ހުރި މުއްދަތަށް ވެސް ބަލާފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް