ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 18:35
ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ބޭސް
ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ބޭސް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތި
ބަރުދަން ލުއި ކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ވިއްކާ ބޭހެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުން މަނާކޮށްފި
 
މި ބޭހުގައި ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭ

އެބޭސް ބޭނުން ކުރުމުން ބަރުދަން ލުއިކުރެވޭނެ ކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުންގެންދާ "ޖަމޫ ސުރުޓް އަޔޫ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭހެއް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި އެތެރެ ކުރުން ސަރުކާރުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ބޭހުގައި ޑޮކްޓްރީ ބޭސްތަކެއް ކަމަށްވާ ލައިޑަކޭން އާއި ސަބްޔޫޓްރަމަން އެކުލެވޭ ކަމަށް ލެބޯޓްރީ ތަހުލީލުތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އެ ބޭސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި އުފެއްދުން އިޝްތިހާރު ކުރަމުންދަނީ 100 އިންސައްތަ ގުދުރަތީ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭގައި ހިމެނޭ ލައިޑަކޭން އަކީ އައްސި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް ކަމަށާއި އެ ކެއުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ކޮށްފާނެ ނުރައްކާތެރި އަސަރުތައް އަދި މިހާތަނަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ސަބްޔޫޓްރަމަން އަކީ އޭގައި ހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ސައިޑްއިފެކްޓުތަކުގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަކުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ބޭހެއް ކަމަށާއި ސައިޑް އިފެކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަމޭ ހަލާކުވުމާއި ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ސަބަބުތަކާހުރެ މިހާރުން ފެށިގެން "ޖަމޫ ސުރުޓް އަޔޫ" ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި އެތެރެ ކުރުން މަނާވާނެއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޓަނެޓް އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން މިފަދަ އުފެއްދުންތައް ގަންނައިރު، ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި މިފަދަ "ހެލްތް ފްރޯޑް"ތަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
25%
25%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް