ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 19:26
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ
ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 367 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
 
ހިންގުމުގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ވަނީ 694 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައި

ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބީއެމްއެލްއަށް 367 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު ފައިދާގެގޮތުގައި 367 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، ހިންގުމުގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ވަނީ 694 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިކަމަށެވެ. މިއީ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅައިބަލާއިރު %17 އިތުރު އަދެދެކެވެ.

މި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމާއި އަދި ރަނގަޅު ލޯނު ޕޯޓްފޯލިއޯ ދެމެހެއްޓިގެންނެވެ. ބޭންކުގެ ރައުސްމާލާއި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ވަނީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންވަރަށް މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އަދި ބޭންކަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކާއެކު މިއަހަރު ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މުޖުތަމައަށް އެހީވުމަށް ބޭންކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހއ. ފިއްލަދޫއާއި ވަށަފަރުގައި އަލަށް ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކޮންމެ މަހަކު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ބޭންކުންވަނީ މިދިޔަ ކުއާޓަރގައި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް)ގައި އޮންކޮލޮޖީއަށް ޚާއްސަ ވޯޑެއް ގާއިމް ކުރުމަށާއި، ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އިތުރުން، ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ކާރލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވީ "ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމާއެކު، މި ކުއާޓަރގަ މިވަނީ ހަރުދަނާ މާލީ ނަތީޖާއެއް ހާސިލްކުރެވިފަ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމާ، ދިވެހިން ޚިޔާރުކުރާ ބޭންކުގެގޮތުގަ ދެމިއޮތުމަށް އަލުގަނޑުމެން ނުހަނު ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަނީ މިއަހަރަކީވެސް ކާމިޔާބު އަހަރަކަށްވުން. އަދި މި ފުރުސަތުގަ ކަސްޓަމަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމާ ބޯޑު ޑައިރެކްޓަރުން ދެއްވާ އިރުޝާދާ އެހާމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން."

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގައަކާއެކު 20 އަތޮޅުގައި 35 ބްރާންޗް، 82 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ، 140 އޭޓީއެމް، އަދި 7،900 ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް މަރޗަންޓުންނާއި 200ށްވުރެ ގިނަ ކޭޝް އޭޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް