ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 22:56
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތަކަށް ރައީސް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެވޯޑް ލިބުނު ފަރާތަކަށް ރައީސް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 10 ފަރާތަކަށް
 
ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ގައުމީ އިނާމެއް ދޭން ނިންމީ، އެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމަށާއި، ޒުވާނުންނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް
 
ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމު ލިބުނީ އަޙުމަދު އަޙްނަފް ފިރާޤުއަށް

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 10 ފަރާތަކަށް ދީފިއެވެ.

މި އެވޯޑް ދީފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ. އެވޯޑްތައް ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑަކީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންނަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. ގައުމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެއިން ޒުވާނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނިންމެވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ، ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ލިބޭ ފަރާތްތަތާއި ދާއިރާތައް

  • ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދު - މުޙައްމަދު ޖައިލަމް، ޝާދީވިލާ / ގދ. ފިޔޯރީ
  • އާރޓް – ފަންނުވެރި ޒުވާނާ - ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު، ހިސާން / ހދ. ވައިކަރަދޫ
  • ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުން - ނީޝާ ޙަލީމް، މއ.ކޮކޯމާ / މާލެ
  • ދަރުމަވެރިކަން - ފިރާޝާ މުޙައްމަދު، ރިލީފް / ހދ. ހަނިމާދޫ
  • ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ – ދަސްކޮށްދިނުން - އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޙަސަން، އުރަހަ / ޅ. ހިންނަވަރު
  • ޒުވާނުންގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް، އޯކިޑުމާގެ / ނ. ޅޮހި
  • ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރުން، ޢަލީ އަމީރު، ލަކީސްޓަރ / ދ. ބަނޑިދޫ
  • މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން- އާފިރު މުޙައްމަދު، އައްސޭރިވިލާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ
  • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ - ޢަލީ ރަޝީދު، މޯނިންގހައުސް / ލ. އިސްދޫ
  • ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމު - އަޙްމަދު އަޙްނަފް ފިރާޤު، އަސަރީގެ / އއ. ރަސްދޫ

ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ގައުމީ އިނާމެއް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ޒުވާނުންނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ، ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި ޒުވާނުންނަކީ ޒުވާނުންނަށްޓައި އިސްނަގައިގެން ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީވެސް މި އިނާމު ދިނުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި