ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 17:50
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާށިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާށިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ކާށިދޫ ކައުންސިލާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކާށިދޫ ފެނުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަގު ހަދަން ފެށޭނެ: ރައީސް
 
ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއެކު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށިގެންދާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކާށިދޫގެ ފެނުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ކާށިދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެކަން އިއުލާނުކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކާށިދޫގެ ބިންހިއްކުމަކީ ކާށިދޫގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، ކާށިދޫގެ އައު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި އެކު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަމާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމަށް ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ކާށިދޫއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކާށިދޫގެ އައު ބަނދަރު ހެދުމާއި، ބިންހިއްކުމާއި، ރަށުގެ ކުނީގެ މައްސަލަ އާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކާށިދޫގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަންނަ އަހަރު ކާށިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރެއް ފޮނުވޭނެ ކަމަށާއި، ސިއްޙީޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކާށިދޫގައި މިސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުންދާއިރު، ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަނީ ޕްލޭނިންގ މަރުޙަލާގައެވެ. މިގޮތުން ކާށިދޫގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ކާށިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ސިއްޙީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް މަސައްކަތާއި، މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑިސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"