ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:41
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ފޭސްބުކް
ޝިއާއުގެ މަރު
މަރުވިފަހުންވެސް ޝިއާއުގެ ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާ ދީފައިވޭ، ޝާހިލްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ފުލުހުން
 
މޯޓިވް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން
 
ޕީޖީއަށް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ
 
ޝިއާއުގެ ގާތިލަކީ ޝާހިލްކަން ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި އެބަހުރިކަމަށް ބުނޭ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ހ. ޝީރީން ވިލާގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދު، މަރުވިފަހުންވެސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ބަޝީރު ވިދާޅުވީ، ޝިއާއުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވީ ހަށިގަނޑަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވިފަހުންވެސް ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާދީފައިވެއެވެ.

ބަޝީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޝިއާއުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އެގޮތުން، އޭނާގެ މަރާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، އެގޮތުން 45 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތައް ބަލާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެ މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލްގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޝާހިލުގެ އެއްބާރުލުން ތަހުގީގަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސީދާ ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންނުވިނަމަވެސް، އޭނާ ޝިއާއު ގަސްތުގައި މަރާލިކަން ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މަރާލިގޮތުގެ ތަފްސީލުވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޝިއާއު މަރާލުމުގެ އަސްލު މޯޓިވް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ޝިއާއު މަރާލީ ޝާހިލްކަން އެނގޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ހުރިނަމަވެސް، ތަހުގީގު ކުރިއަށްގެންދަނީ އެ މަރުގެ ސަބަބު ނުވަތަ މޯޓިިވް ހޯދުމަށްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މޯޓިވްގެގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަން އެބަހުރިކަންވެސް ފުލުހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި މައްސަލަ އެ އިދާރާއިން ބަލަމުންދަނީ ވަރަށް ފުޅާ ވިސްނުމެއްގައެވެ. މިގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ވާހަކަތައް އަޑުއިވިފައިވާކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް ޕްރެކްޓިސްކުރާ ކަމާއި "ކަލްޓް" ޕްރެކްޓިސްކުރާކަމުގެ ވާހަކަތައްވެސް އަޑުއިވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސީދާ މަރުގެ މޯޓިވް ކަމަށް ބުނަން ނޭނގޭކަން ފުލުހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައި ނުވާކަމަށާއި، އަދި އޭނާގެ ނަފްސާނީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަން މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުތަކުން މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުން، ޝިއާއު މަރާލާފައިވަނީ ރާވައިގެން ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
5%
45%
25%
9%
2%
ކޮމެންޓް